KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2022 - 2025

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2022 - 2025

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

*****&*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****&*****

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2022 - 2025

 

Kính gửi:  Ban chi ủy, Ban giám hiệu trường Tiểu học Quang Trung

 

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Nhằm tạo điều kiện cho  Đoàn trường tổ chức tốt Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2025, Ban Chấp hành Đoàn trường TH Quang Trung xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội các chi đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn trường.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

- Kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Chấp hành Đoàn trường; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đảm bảo thực hiện có hiệu quả nghị quyết do Đại hội đề ra.

2. Yêu cầu

- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của đoàn viên trong xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội.

- Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý đúng theo Quy chế cán bộ Đoàn. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải gắn với củng cố tổ chức cơ sở, nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn.

- Đại hội Đoàn phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với các phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên; đảm bảo Đại hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1.  Đoàn trường TH Quang Trung tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi trước, trong và sau đại hội, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên; thực hiện các hoạt động phong trào thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương, nhà trường.

3. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, phong phú; kết hợp giữa tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2021, xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025.

2. Bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

3. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên.

IV. XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1. Yêu cầu chung

- Báo cáo chính trị phải ngắn gọn, có tính khái quát, tập trung vào các vấn đề cốt lõi của phong trào thanh niên và công tác tổ chức xây dựng Đoàn. Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ rõ những yếu kém, hạn chế; phân tích những nguyên nhân chủ quan, khách quan, rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các mặt công tác của Đoàn. Cần có phụ lục số liệu minh họa cho Báo cáo.

- Tập trung đầu tư xây dựng phương hướng công tác trong nhiệm kỳ mới với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, phù hợp nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, có tính khả thi cao, đảm bảo theo định hướng chung của Đoàn cấp trên.

2. Về tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2021 

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đoàn.

 

3. Về phương hướng công tác trong nhiệm kỳ 2022 - 2025

- Phương hướng công tác nhiệm kỳ mới phải phải dựa trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình của chi đoàn; những xu hướng, nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, từ đó cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

- Chú trọng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đoàn viên; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong các công tác của Đoàn trường.

4. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2021

Trên tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành và các Ủy viên Ban Chấp hành; chỉ ra những mặt được và những hạn chế yếu kém, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để xây dựng và phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành khóa mới hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết đại hội Đoàn các cấp đề ra.

5. Chuẩn bị dự thảo Nghị quyết của đại hội Đoàn

Trên cơ sở các văn kiện của đại hội, Ban Chấp hành xâydựng dự thảo Nghị quyết đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng để đại hội thảo luận, quyết định.

V. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

1. Tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành

Nhân sự Ban Chấp hành Đoàn phải bảo đảm các tiêu chuẩn: Có sức khỏe tốt, năng nổ, nhiệt tình, sáng tạo trong các hoạt động của lớp và các hoạt động của Đoàn trường, là cán bộ lớp.

2. Số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành

- Ban Chấp hành chi đoàn gồm 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 Ủy viên.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

+ Thời gian:

Đại hội trù bị vào 15h chiều 25/3/2022

ĐH Chính thức vào hồi 8h00 ngày 26/3/2022.

+ Địa điểm: phòng họp Hội đồng trường. 

+ Khách mời: Ban chi ủy, BGH, CTCĐ, đoàn viên chi đoàn.

 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Đoàn trường.

- Xây dựng các Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đoàn trường trình Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

- Dự trù kinh phí thực hiện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Đại hội chi Đoàn trường TH Quang Trung nhiệm kỳ 2022 - 2025. Rất mong nhận được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo để Đại hội Đoàn diễn ra thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Quang Trung, ngày 02 tháng 03 năm 2022

 

T/M BCH CHI ĐOÀN

BÍ THƯ

 

Đặng Thị Thanh Thúy