ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY TL ĐOÀN (26/3/1931 - 26/3/2022) - ĐẠI HỘI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2022 - 2027

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY TL ĐOÀN (26/3/1931 - 26/3/2022) - ĐẠI HỘI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2022 - 2027

 

Tháng 3/1961, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày Kỷ niệm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh hằng năm.

Trải qua 91 năm, qua 11 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp không ngừng được củng cố, lớn mạnh. Hiện nay, 63 tỉnh, thành trên cả nước đều có hệ thống tổ chức Đoàn; 1.496 đoàn cấp huyện; 20.733 đoàn cơ sở, 19.489 chi đoàn cơ sở và 248.059 chi đoàn, với 7,03 triệu đoàn viên. Mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên không ngừng mở rộng, phát triển mạnh mẽ của Hội Liên hiệp thanh niên và các tổ chức thành viên tập thể với 9,9 triệu hội viên, 1,2 triệu hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận rõ trách nhiệm của mình trong xây dựng hệ thống chính trị của đất nước. Đoàn đã thực hiện tốt chức năng “đội hậu bị tin cậy của Đảng”. Từ khi thành lập đến nay, Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu hàng nghìn cán bộ ưu tú của mình tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và các đoàn thể nhân dân.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước hiện nay trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế và phát triển, với vai trò xung kích, sáng tạo, là trường học xã hội chủ nghĩa của tuổi trẻ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên vừa hồng”, “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc, cùng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đóng góp tích cực, phát huy vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Để xứng đáng là “đội hậu bị tin cậy của Đảng” và tiếp tục vững bước dưới cờ Đảng quang vinh, trong những năm tới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng cùng cấp đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; bồi dưỡng, giới thiệu đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu để bổ sung cán bộ cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ hai, tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; kiên định, kiên trì giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, coi trọng giáo dục niềm tin sắt son với Đảng, với Bác Hồ cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ và chất lượng sinh hoạt chi Đoàn.

Thứ ba, tổ chức triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”“Tuổi trẻ sáng tạo”“Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”“Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Thứ tư, tích cực đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam. Các tổ chức của thanh niên Việt Nam cần đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên, tiếp cận và tổ chức các nội dung, hoạt động hỗ trợ phù hợp với thanh niên...

Năm 2022 sẽ diễn ra Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ... Để góp phần phát huy những kết quả đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 91 năm qua; đồng thời để đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đạt kết quả tốt, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sáng suốt của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức của tuổi trẻ Việt Nam; trong đó sự lãnh đạo của Đảng với đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu, giúp đại hội các cấp làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.

Ba là, công tác tuyên truyền về Kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên truyền đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 cần bảo đảm đúng định hướng, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với các hoạt động thiết thực, cụ thể của tổ chức Đoàn các cấp.

Bốn là, nắm bắt tình hình dư luận của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân về Kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin sai lệch về Đại hội.

Với bề dày truyền thống của nhà trường Đoàn TN quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Chi bộ Đảng, Ban giám hiệu nhà trường giao phó.

                                                                                                                                                                                           BCH ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC