Công văn số 748/UBND-VP V/v tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để phục vụ việc thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Công văn số 748/UBND-VP V/v tập trung thực hiện một số nhiệm vụ để phục vụ việc thẩm định huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Bài viết liên quan