Công văn số 150/ PGD V/v: Nộp báo cáo về đánh giá CBGV theo đánh giá CCVC; báo cáo về CNTT; duyệt dữ liệu phần mềm cuối năm học

Công văn số 150/ PGD V/v: Nộp báo cáo về đánh giá CBGV theo  đánh giá CCVC; báo cáo về CNTT; duyệt dữ liệu phần mềm cuối năm học

Bài viết liên quan