Công điện (Khẩn) số 13 - CĐ/HU của ban Thường vụ huyện Ủy về việc phòng chống cơn bão số 3

Công điện (Khẩn) số 13 - CĐ/HU của ban Thường vụ huyện Ủy về việc phòng chống cơn bão số 3

Bài viết liên quan