THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

THỜI KHOÁ BIỂU – LỚP 1

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Thứ

Tiết

1A

1B

1C

1D

S

C

S

C

S

C

S

C

2

1

Chào cờ

Đạo đức

Chào cờ

T.Việt

Chào cờ

T.Việt

Chào cờ

Toán

2

T.Việt

T.Việt

Toán

T.Việt

T.Anh

T.Việt

Tin học

Đạo đức

3

T.Việt

T.Việt

Thẻ dục

R.Toán

T.Việt

Đạo đức

T.Việt

T.Việt

4

Toán

R.T.Việt

Thẻ dục

Đạo đức

T.Việt

Toán

T.Việt

T.Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

T.Việt

Tin học

T.Việt

T.Anh

T.Việt

Thẻ dục

Âm nhạc

T.Việt

2

T.Việt

Tin học

T.Việt

T.Anh

T.Việt

Thẻ dục

H.ĐTN

T.Việt

3

Toán

T.Anh

Toán

Tin học

Toán

Mỹ thuật

TN&XH

Toán

4

R.T.Việt

T.Anh

R.T.Việt

Tin học

R.T.Việt

Mỹ thuật

TN&XH

R.T.Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Âm nhạc

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Tin học

T.Việt

T.Anh

2

H.ĐTN

T.Việt

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Tin học

T.Việt

T.Anh

3

TN&XH

Toán

Mỹ thuật

Toán

Toán

T.Anh

Toán

Tin học

4

TN&XH

 

Mỹ thuật

 

R.Toán

 

R.T.Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

T.Việt

R.T.Việt

Âm nhạc

R.T.Việt

T.Việt

R.T.Việt

T.Việt

R.T.Việt

2

T.Việt

R.T.Việt

H.ĐTN

R.T.Việt

T.Việt

R.T.Việt

T.Việt

R.T.Việt

3

R.T.Việt

R.Toán

TN&XH

R.Toán

R.T.Việt

R.Toán

R.T.Việt

R.Toán

4

R.Toán

R.Toán

TN&XH

R.Toán

R.T.Việt

R.Toán

R.Toán

R.Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Mỹ thuật

T.Việt

T.Việt

T.Việt

Âm nhạc

T.Việt

Thẻ dục

T.Việt

2

Mỹ thuật

T.Việt

T.Việt

T.Việt

H.ĐTN

T.Việt

Thẻ dục

T.Việt

3

Thể dục

R.Toán

R.Toán

R.T.Việt

TN&XH

R.Toán

Mỹ thuật

R.Toán

4

Thể dục

S.Hoạt

S.Hoạt

R.T.Việt

TN&XH

S.Hoạt

Mỹ thuật

S.Hoạt

 

 

PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

THỜI KHOÁ BIỂU – LỚP 2

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Thứ

Tiết

2A

2B

2C

S

C

S

C

S

C

2

1

Chào cờ

Mỹ thuật

Chào cờ

T.Việt

Chào cờ

T.Việt

2

Toán

Mỹ thuật

Toán

T.Việt

Toán

T.Việt

3

T.Việt

Thể dục

T.Việt

R.T.Việt

T.Việt

R.T.Việt

4

T.Việt

Thể dục

T.Việt

R.Toán

T.Việt

R.Toán

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Tin học

T.Việt

T.Anh

T.Việt

T.Việt

Đạo đức

2

Tin học

T.Việt

T.Anh

T.Việt

T.Việt

H.ĐTN

3

T.Anh

Toán

Tin học

Toán

Toán

Thể dục

4

T.Anh

R.Toán

Tin học

R.Toán

R.Toán

Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

4

1

TN&XH

T.Việt

Mỹ thuật

T.Việt

Tin học

T.Việt

2

TN&XH

T.Việt

Mỹ thuật

T.Việt

Tin học

T.Việt

3

Đạo đức

Toán

TN&XH

Toán

T.Anh

Toán

4

H.ĐTN

 

TN&XH

 

T.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán

R.Toán

Toán

R.Toán

TN&XH

R.Toán

2

R.Toán

R.Toán

T.Việt

R.Toán

TN&XH

R.Toán

3

T.Việt

R.T.Việt

Âm nhạc

R.T.Việt

Mỹ thuật

R.T.Việt

4

Âm nhạc

R.T.Việt

T.Việt

R.T.Việt

Mỹ thuật

R.T.Việt

 

 

 

 

 

 

 

6

1

T.Việt

R.Toán

Thể dục

T.Việt

Âm nhạc

Toán

2

T.Việt

T.Việt

Thể dục

Toán

Toán

R.Toán

3

Toán

R.T.Việt

Đạo đức

R.Toán

T.Việt

R.T.Việt

4

R.T.Việt

S.Hoạt

H.ĐTN

S.Hoạt

T.Việt

S.Hoạt

 

PHÒNG

 GD&ĐT KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

THỜI KHOÁ BIỂU – LỚP 3

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Thứ

Tiết

3A

3B

3C

 

S

C

S

C

S

C

 

2

1

Chào cờ

Tập viết

Chào cờ

TN&XH

Chào cờ

Thể dục

 

2

Toán

Âm nhạc

Toán

TN&XH

Toán

Thể dục

 

3

Tập đọc

R.Toán

T.Anh

Thể dục

Tập đọc

TN&XH

 

4

Tập đọc KC

R.T.Việt

T.Anh

Thể dục

Tập đọc KC

TN&XH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

TN&XH

Tập đọc

Tập đọc

Tập viết

Tập đọc

Thủ công

 

2

TN&XH

Thủ công

Tập đọc KC

Âm nhạc

Toán

Tập viết

 

3

Thể dục

Toán

Toán

R.Toán

Chính tả

R.Toán

 

4

Thể dục

Chính tả

Chính tả

R.T.Việt

Đạo đức

R.T.Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

T.Anh

Rèn đọc

Tập đọc

Mỹ thuật

Rèn đọc

Toán

 

2

T.Anh

Toán

Toán

Mỹ thuật

Toán

R.T.Việt

 

3

Tin học

LT&Câu

Chính tả

Thủ công

Chính tả

Âm nhạc

 

4

Tin học

 

LT&Câu

 

LT&Câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Chính tả

R.Toán

Tin học

R.Toán

T.Anh

R.Toán

 

2

Toán

R.Toán

Tin học

R.Toán

T.Anh

R.Toán

 

3

R.Toán

R.T.Việt

T.Anh

R.T.Việt

Tin học

R.T.Việt

 

4

Đạo đức

R.T.Việt

T.Anh

R.T.Việt

Tin học

R.T.Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

T.L.Văn

Mỹ thuật

T.L.Văn

Đạo đức

T.L.Văn

T.Anh

 

2

Toán

Mỹ thuật

Toán

Toán

Toán

T.Anh

 

3

R.T.Việt

T.Anh

R.Toán

R.T.Việt

R.Toán

Mỹ thuật

 

4

S.Hoạt

T.Anh

Rèn đọc

S.Hoạt

S.Hoạt

Mỹ thuật

 

PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

THỜI KHOÁ BIỂU – LỚP 4

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Thứ

Tiết

4A

4B

4C

4D

S

C

S

C

S

C

S

C

2

1

Chào cờ

LT&Câu

Chào cờ

Tập đọc

Chào cờ

LT&Câu

Chào cờ

LT&Câu

2

Âm nhạc

Khoa học

Toán

LT&Câu

Tập đọc

Khoa học

Tập đọc

Khoa học

3

Tập đọc

Khoa học

Lịch sử

Khoa học

Toán

Khoa học

Toán

Khoa học

4

Toán

Kể chuyện

Địa lý

Khoa học

Đạo đức

Kể chuyện

Đạo đức

Kể chuyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Tập đọc

T.Anh

Tập đọc

Kể chuyện

Thể dục

Tập đọc

T.Anh

Tập đọc

2

Toán

T.Anh

Toán

Âm nhạc

Thể dục

Toán

T.Anh

Toán

3

Chính tả

Lịch sử

Chính tả

T.Anh

T.Anh

Chính tả

Lịch sử

Chính tả

4

R.Toán

Địa lý

R.Toán

T.Anh

T.Anh

R.Toán

Địa lý

R.Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

T.L.Văn

LT&Câu

T.L.Văn

LT&Câu

Mỹ thuật

Lịch sử

Thể dục

T.L.Văn

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Mỹ thuật

Địa lý

Thể dục

Toán

3

R.T.Việt

Kỹ thuật

R.T.Việt

Kỹ thuật

T.L.Văn

Âm nhạc

Mỹ thuật

R.T.Việt

4

Đạo đức

 

Đạo đức

 

Toán

 

Mỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Thể dục

R.Toán

Mỹ thuật

R.Toán

LT&Câu

R.Toán

LT&Câu

R.Toán

2

Thể dục

R.Toán

Mỹ thuật

R.Toán

Toán

R.Toán

Toán

R.Toán

3

Mỹ thuật

R.T.Việt

Thể dục

R.T.Việt

R.T.Việt

R.T.Việt

T.L.Văn

R.T.Việt

4

Mỹ thuật

R.T.Việt

Thể dục

R.T.Việt

Kỹ thuật

R.T.Việt

Kỹ thuật

R.T.Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

T.Anh

T.L.Văn

T.L.Văn

Tin học

Tin học

T.L.Văn

Toán

T.Anh

2

T.Anh

Toán

Toán

Tin học

Tin học

Toán

Âm nhạc

T.Anh

3

Tin học

R.Toán

R.Toán

T.Anh

T.Anh

R.Toán

R.Toán

Tin học

4

Tin học

S.Hoạt

S.Hoạt

T.Anh

T.Anh

S.Hoạt

S.Hoạt

Tin học

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT KIẾN XƯƠNG

TRƯỜNG TH QUANG TRUNG

THỜI KHOÁ BIỂU – LỚP 5

NĂM HỌC 2021 - 2022

 

Thứ

Tiết

5A

5B

5C

S

C

S

C

S

C

2

1

Chào cờ

Tin học

Chào cờ

Toán

Chào cờ

T.Anh

2

Tập đọc

Tin học

Tập đọc

R.Toán

Tập đọc

T.Anh

3

Toán

T.Anh

Tin học

Khoa học

Toán

Tin học

4

Đạo đức

T.Anh

Tin học

Khoa học

R.Toán

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Chính tả

Kỹ thuật

Chính tả

Kỹ thuật

Chính tả

Kỹ thuật

2

Toán

Âm nhạc

Toán

R.Toán

Toán

Khoa học

3

LT&Câu

Khoa học

LT&Câu

Âm nhạc

LT&Câu

Khoa học

4

R.Toán

Khoa học

R..T.Việt

Kể chuyện

R..T.Việt

Âm nhạc

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Thể dục

Tập đọc

T.Anh

T.L.Văn

Tập đọc

T.L.Văn

2

Thể dục

Toán

T.Anh

Toán

Toán

Toán

3

T.Anh

L.T&Câu

Tập đọc

L.T&Câu

Kể chuyện

L.T&Câu

4

T.Anh

 

Toán

 

R.Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

T.L.Văn

R.Toán

T.Anh

R.Toán

Mỹ thuật

R.Toán

2

Toán

R.Toán

T.Anh

R.Toán

Mỹ thuật

R.Toán

3

Kể chuyện

R.T.Việt

Mỹ thuật

R..T.Việt

T.Anh

R..T.Việt

4

R.Toán

R.T.Việt

Mỹ thuật

R.T.Việt

T.Anh

R.T.Việt

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Mỹ thuật

T.L.Văn

T.L.Văn

Thể dục

T.L.Văn

Lịch sử

2

Mỹ thuật

Toán

Toán

Thể dục

Toán

Địa lý

3

Lịch sử

R.T.Việt

Đạo đức

Lịch sử

Đạo đức

Thể dục

4

Địa lý

S.Hoạt

S.Hoạt

Địa lý

S.Hoạt

Thể dục