KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC - TỔ 1

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC - TỔ 1

KÕ ho¹ch tæ 1 - N¨m häc 2021 - 2022

*****@*****

I/Danh s¸ch gi¸o viªn

STT

Hä vµ tªn gi¸o viªn

N¨m sinh

N¨m vµo ngµnh

Tr×nh ®é chuyªn m«n

Đảng viên

D¹y líp

1

Nguyễn Thị Hường

1964

1987

ĐHSP

x

1A

2

Ngô Thị Mai

1988

2012

ĐHSP

x

1B

3

Trần Thị Bích Hảo

1974

1993

ĐHSP

x

1C

4

Nguyễn Thị Liễu

1976

2008

ĐHSP

x

1D

5

Nguyễn Thị Chức

1967

1986

CĐSP

 

 

6

Vũ Thị Ngát

1979

2008

ĐHSP

x

GVTD

7

Phạm Thị Hương

1980

2009

CĐSP

 

GVMT

 

II. ph©n c«ng chuyªn m«n

STT

Hä vµ tªn gi¸o viªn

Dạy môn,lớp

Chủ nhiệm lớp

Công tác khác

Số

 tiết /tuần

1

Nguyễn Thị Hường

To¸n, TVlíp 1A

1A

Tæ phã

22 tiÕt

2

Ngô Thị Mai

To¸n, TV líp 1B

1B

 

22 tiÕt

3

Trần Thị Bích Hảo

To¸n, TV líp 1C

1C

 

22 tiÕt

4

Nguyễn Thị Liễu

To¸n, TV líp 1D

1D

Tæ tr­ëng

22tiÕt

5

Vũ Thị  Ngát

TDK1,K2, K5

 

 

23tiÕt

6

Phạm Thị Hương

Mĩ Thuật 

 

 

23tiÕt

7

Nguyễn Thị Chức

TNXH,HĐTN, AN,ĐĐức

 

 

23tiÕt

 

  A/ Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch

          Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 739/SGDĐT-GDTH ngày 30/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ Hướng dẫn số 389/KH-PGD ĐT-GDTH ngày 7/9/2021 của PGD&ĐT Kiến Xương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022 của cấp Tiểu học huyện Kiến Xương.

 C¨n cø vµo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Quang Trung. Tổ 1 x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2020 - 2021 nh­ sau:

      B/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh:

I.T×nh h×nh ®éi ngò gi¸o viªn :

1. Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn trong Tæ n¨m häc 2021- 2022:  

* Tæng sè GV: 7 §/C   trong ®ã n÷ :   7 §/C .

* §¶ng viªn     5 §/C trong ®ã n÷ :     5 §/C .

* Con thương binh :    

2. Tr×nh ®é  gi¸o viªn:

* §¹t chuÈn:   7 §/C trong ®ã n÷ :  7 §/C.

+ Cao ®¼ng :  2 §/C trong ®ã n÷:   2§/C.  

+ §¹i häc:      5 §/C trong ®ã n÷ :  5 §/C.

+ Trung cÊp:   0 §/C.

  1. Häc sinh:

STT

LỚP

GVCN

SS GIAO

NỮ

GHI CHÚ

1

1A

Nguyễn Thị Hường

30

9

01KT

2

1B

Ngô Thị Mai

31

17

 

3

1C

Trần Thị Bích Hảo

31

15

 

4

1D

Nguyễn Thị Liễu

30

13

 

Cộng khối

122

54

 

   II. ThuËn lîi :

      -  Tæ 1 lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o s¸t sao cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng trong mäi ho¹t ®éng.

     -  §a sè phô huynh häc sinh quan t©m tíi sù nghiÖp gi¸o dôc vµ con em m×nh nªn còng t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho phong trµo d¹y vµ häc cña tæ1

    -  Phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc ë ®Þa ph­¬ng ngµy cµng ph¸t triÓn, phong trµo khuyÕn häc ë c¸c dßng hä ®­îc quan t©m.

    -  Gi¸o viªn cã tinh thÇn tù häc tù rÌn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. BiÕt ®oµn kÕt th­¬ng yªu gióp ®ì ®éng viªn nhau trong lóc gÆp khã kh¨n v­¬n lªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. §Æc biÖt lµ c¸c ®ång chÝ §¶ng viªn ®· nªu cao vai trß tiªn phong g­¬ng mÉu dÉn ®Çu trong mäi c«ng viÖc.

  -  Gi¸o viªn thùc hiÖn tèt d©n chñ ho¸ trong tæ vµ thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng ''KØ c­¬ng, t×nh th­¬ng, tr¸ch nhiÖm”.

   -  Phong trµo thi ®ua : ''D¹y tèt häc tèt” cña tæ 1 ph¸t triÓn, chÊt l­îng d¹y vµ häc nhiÒu n¨m qua ®¹t kÕt qu¶ tèt.

   - C¬ së vËt chÊt líp häc khang trang s¹ch sẽ, cã ®ñ bµn ghÕ, s¸ch v phôc vô d¹y vµ häc.

   - Cã nhiÒu häc sinh ch¨m ngoan häc giái.   

   III. Khã kh¨n:

*VÒ phÝa gi¸o viªn:

-  GV trong tổ giảng dạy nhiều bộ môn khác nhau.Năm học này trường vẫn thiếu giáo viên nên có đ/c dạy nhiều tiết trong tuần.

       * VÒ phÝa phô huynh vµ  häc sinh :

  - Học sinh lớp 1 còn nhỏ, đặc điểm tâm sinh lý học sinh khác biệt với các khối lớp khác, ý thức học tập chưa cao, hay nghịch, hay quên, thiếu tính kiên trì, chóng chán và hay cẩu thả, chưa có thói quen tự giác học tập tốt.

- Học sinh đang hoạt động vui chơi là chính, chuyển sang hoạt động học tập nên có sự gò bó, chưa có tính tự giác, ý thức tự quản chưa cao nên giáo viên càng vất vả.

- Các em chưa biết giữ gìn đồ dùng, sách vở còn làm rách nát, mất.

- Năm nay là năm học thứ 2 lớp 1 tiếp cận chương trình SGK mới  nên không tránh khỏi khó khăn.

- Trình độ nhận thức của các em không đồng đều, có nhiều em nhận thức chậm, chưa chăm học

- Một bộ phận không nhỏ cha mẹ học sinh phải đi làm ăn xa nhà nên việc phối kết hợp giáo dục trẻ còn có hạn chế.

     C/ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022

  1. NHIỆM VỤ CHUNG

           1. Năm học 2021-2022 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: tăng cường, tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra; Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1;

    2. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, đảm bảo chất lượng dạy học các môn học bắt buộc  theo chương trình

           3. Tiếp tục chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động giáo dục của nhà trường; đảm bảo tính dân chủ, công khai, thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường; phối hợp giữa nhà  trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. (Thực hiện đổi mới quản lý, quản trị trường học được quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học.)

           4. Linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện các hoạt động dạy học năm học 2021-2022 trong điều kiện diễn biến dịch Covid-19 phức tạp; có các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh; tổ chức xây dựng kho học liệu điện tử phù hợp để sẵn sàng cho việc tổ chức dạy học trực tuyến, trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo thực hiện theo phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” của Ngành Giáo dục.

     5.Đổi mới mạnh mẽ trong công tác phát triển năng lực đội ngũ giáo viên; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên, tăng cường bồi dưỡng giáo viên . Có 5/7 đồng chí có trình độ Đại học, 1 đồng chí đang học Đại học, chú trọng phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trong tổ 1. 

- Tæ 1 từng bước phải tạo ra được diện mạo mới, một bước tiến mới, một dấu ấn mới, một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, tạo ra một “Thương hiệu riêng”,  để các em thấy hạnh phúc, tự hào về lớp của mình và luôn cảm nhận được “Mỗi ngày đến líp là một ngày vui”.

 II / NhiÖm vô cô thÓ :

   1./ DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PCGDTH-CMC

1.1/  ChØ tiªu

               -  Duy trì số lượng được giao, không có HS bỏ học.

           -  Duy trì lớp ăn bán trú.

               - Duy trì và giữ vững PCGDTH mức độ III.

         *  Số lượng giao đầu năm học 2021- 2022

Lớp

 

Sĩ số

 

 

 

Duy tr× SL

Tỉ lệ C.C

Duy tr× SL

Tỉ lệ C.C

1A

30

100%

99,7 – 100%

100%

99,7 – 100%

1B

31

100%

99,7 – 100%

100%

99,7 – 100%

1C

31

100%

99,7 – 100%

100%

99,7 – 100%

1D

30

100%

99,7 – 100%

100%

99,7 – 100%

1.2/. BiÖn ph¸p :

  a) Lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu tra vµ huy ®éng ;

    - Do tình hình dịch covid 19 diễn biến phức tạp nên nhà trường khai giảng năm học mới theo sự chỉ đạo của SGD nhưng vẫn gây được ấn tượng sâu sắc đối với phụ huynh và học sinh. 

b) Duy tr× :  - X©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc th©n thiÖn, t¹o c¶nh quan hÊp dÉn ®Ó c¸c em c¶m thÊy  Mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui’’. Tõ ®ã yªu tr­êng, mÕn líp ®i häc víi tû lÖ chuyªn cÇn cao. 

      - Th­êng xuyªn kiÓm tra sÜ sè hµng ngµy, tuÇn, th¸ng ®Ó ph¸t hiÖn vµ kÞp thêi vËn ®éng häc sinh cã nguy c¬ bá häc trë l¹i líp. Cã ®ñ hå s¬ sæ s¸ch, biÓu b¶ng theo dâi chuyªn cÇn tõ gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Õn §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh vµ Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng. Hµng tuần, hàng th¸ng c¸c líp b¸o c¸o sè l­îng, tû lÖ chuyªn cÇn cña líp vÒ tr­êng, tr­êng b¸o c¸o vÒ PGD.

      - Thường xuyên phụ đạo học sinh chưa đạt, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, tránh ngồi nhầm lớp, kịp thời phát hiện và ngăn chặn học sinh bỏ học. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, lấy chất lượng duy trì số lượng.

     -Tuyªn truyÒn tíi phô huynh vµ HS lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng dÞch COVID 19.

     -  Cã b¶ng chuyªn cÇn ®Æt t¹i líp ®Ó HS  hµng ngµy ®­îc ghi tªn:  Ngµy em ®Õn líp.

     -  KÕt hîp tèt 3 m«i tr­êng gi¸o dôc: Nhµ tr­êng - Gia ®×nh - X· héi, ®Æc biÖt lµ héi cha mÑ häc sinh ®Ó ng¨n chÆn HS cã nguy c¬ bá häc.

    - Tuyªn truyÒn häc sinh ®i häc ®Òu, ®óng giê.

    - Thường xuyên phụ đạo học sinh nhận thức chậm, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, tránh ngồi nhầm lớp, kịp thời phát hiện và ngăn chặn học sinh bỏ học. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, lấy chất lượng duy trì số lượng.

                          B¶ng giao sè lưîng cho tõng gi¸o viªn.

STT

LỚP

GVCN

SS GIAO

NỮ

GHI CHÚ

1

1A

Nguyễn Thị Hường

30

9

01KT

2

1B

Ngô Thị Mai

31

17

 

3

1C

Trần Thị Bích Hảo

31

15

 

4

1D

Nguyễn Thị Liễu

30

13

 

 

2./ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

2.1./ Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

a) Chỉ tiêu

- Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cũng như các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá.

- Tham gia các hoạt động sao nhi đồng, đội Thiếu niên tiền phong HCM.

- 122/122= 100% số học sinh được đánh giá thực hiện tốt và đạt về năng lực, phẩm chất. Cụ thể:

 * NĂNG LỰC:

NĂNG LỰC CỐT LÕI

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%

* Năng lực chung:

 

 

 

 

 

 

 

NLC1: Tự chủ và tự học

98

80,3

24

19,7

 

 

 

NLC2: Giao tiếp và hợp tác

98

80,3

24

19,7

 

 

 

NLC3: GQVĐ và sáng tạo

96

78,6

26

21,3

 

 

 

* Năng lực đặc thù:

 

 

 

 

 

 

 

NLĐT1: Ngôn ngữ

98

80,3

24

19,7

 

 

 

NLĐT2: Tính toán

98

80,3

24

19,7

 

 

 

NLĐT3: Khoa học

 

 

 

 

 

 

 

NLĐT4: Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

NLĐT5: Tin học

 

 

 

 

 

 

 

NLĐT6: Thẩm mĩ

92

75,4

30

24,5

 

 

 

NLĐT7: Thể chất

96

78,6

26

21,4

 

 

 

* PHẨM CHẤT:

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%

PC1: Yêu nước

98

80,3

24

19,7

 

 

 

PC2: Nhân ái

98

80,3

24

19,7

 

 

 

PC3: Chăm chỉ

96

78,6

37

21,3

 

 

 

PC4: Trung thực

98

80,3

24

19,7

 

 

 

PC5: Trách nhiệm

96

78,6

37

21,3

 

 

 

 

b) BiÖn ph¸p

    - Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động.

         - Giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh thông qua việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Phát động học sinh sưu tầm sách; đọc, kể chuyện về Bác Hồ, nêu gương người tốt việc tốt ở những buổi sinh hoạt đội, chào cờ đầu tuần, tiếp tục thực hiện tốt việc tích hợp giảng dạy, giáo dục Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong 02 tuần theo quy định ( 01 bài dạy Tuần 7, 01 bài dạy trong tuần 8);

   - Thực hiện tốt chủ đề năm học và chương trình công tác Đội và sao nhi đồng. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Gi¸o viªn chñ nhiÖm chủ động phối hợp với gia đình  giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

   - Giáo dục cho học sinh đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ,  ... Đẩy mạnh phong trào làm việc thiện, giúp đỡ bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

       - Giáo dục học sinh không vi phạm nội quy nhà trường, chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông, giáo dục phòng chống các tai tệ nạn xã hội. Thực hiện việc tích hợp tài liệu “Văn hóa giao thông” dành cho học sinh từ lớp 1, duy trì mỗi tháng 01 bài  được  tích hợp vào tiết Giáo dục tập thể của Khối 1 nhằm đảm bảo việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn đối với học sinh.

Tổ chức cho phụ huynh học sinh kí cam kết về việc hướng dẫn con em mình chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi ngồi trên xe máy và đặc biệt học sinh không đi xe đạp đến trường.

 -. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, múa, hát, khiêu vũ sân trường. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để học sinh mỗi ngày đến líp thực sự là một ngày vui.

 2.2./ Giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục khác

a) Chỉ tiêu

  - 100% học sinh khối lớp 1được học 2 buổi/ ngày.

- 100% học sinh học sinh khối lớp 1 được học Tiếng Anh.

- 100% học sinh từ khối lớp 1học môn Tin học 2 tiết/tuần

- Phấn đấu tổ có 3 giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp huyện và cấp tỉnh trở lên (trong đó có ít nhất 1 GV đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh).

- Kết quả  kiểm tra định kì cuối học kì 1 và cuối năm học:

KHỐI

TOÁN

T.VIỆT

T.ANH

TIN

Điểm 5 ↑

Điểm 9-10

Điểm 5 ↑

Điểm 9-10

Điểm 5 ↑

Điểm 9-10

Điểm 5 ↑

Điểm 9-10

1

100%

85%

100%

85%

100%

67,%

100%

60%

 

- Chỉ tiêu đánh giá các môn học và các hoạt động GD cuối năm học: Các môn đánh giá đều đạt 100% ở mức Hoàn thành trở lên, trong đó Hoàn thành xuất sắc: 25%,, Hoàn thành tốt: 30% ,Hoàn thành 45%

- 100% học sinh từ lớp 1hoàn thành chương trình lớp học; Cuối năm học có ít nhất  55% học sinh được khen thưởng, trong đó có 25 %↑ học sinh được khen HTXS các nội dung học tập và rèn luyện.

- Mỗi lớp có ít nhất  từ 5→ 7 học sinh đạt giải trong các hội thi Giải Toán trên mạng, Trạng Nguyên Tiếng Việt.

   b, BiÖn ph¸p:

    -Thùc hiÖn ®óng quy chÕ chuyªn m«n :

    + GV cã ®ñ c¸c lo¹i hå s¬ gi¸o ¸n theo quy ®Þnh công văn số 248/PGD ĐT  .

    + D¹y ®ñ, ®óng néi dung ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc.

    + So¹n gi¶ng, duyÖt bµi ®óng lÞch, ®óng néi dung ch­¬ng tr×nh thêi khãa biÓu.       .

    + §¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh theo  Thông tư 27/2020 có hiệu quả của BGD ĐT.

    + Dù giê, dù chuyªn đề ®Çy ®ñ ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.

    + Thùc hiÖn tèt sinh ho¹t chuyªn m«n tæ, khèi vµo chiÒu thø  tuÇn 3,4 hµng th¸ng.

    + Thèng nhÊt trong khèi, bµn bµi khã tr­íc khi lªn líp

    + KhuyÕn khÝch GV lµm ®å dïng d¹y häc vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®å dïng d¹yhäc.

    + ¦ng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc.

    + Th­êng xuyªn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, n©ng cao hiÖu qu¶ giê lªn líp. .

    + Ph©n lo¹i ®èi t­îng HS  ngay tõ ®Çu n¨m, cã kÕ hoach båi giái phô kÐm, n©ng chÊt l­îng ®¹i trµ.

   + Ph¸t huy vai trß cña Héi ®ång tù qu¶n vµ nhãm b¹n cïng tiÕn.

   + N©ng cao chÊt l­îng d¹y HS kh¸ giái ,gi¶i to¸n m¹ng ,tiÕng anh m¹ng, Tr¹ng nguyªn TiÕng ViÖt.

   + Lµm tèt c«ng t¸c : RÌn ch÷, gi÷ vë

   + Lång ghÐp rÌn kü n¨ng sèng trong c¸c bµi häc, m«n häc.

    - Tæ chøc cho GV ®­îc tham gia thao gi¶ng ,héi gi¶ng cÊp Tr­êng , cÊp HuyÖn, cÊp TØnh .  -  Khuyến khích các lớp tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: Thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, CLB Toán tuổi thơ, em giỏi Tiếng Việt, Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp, … phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh tiểu học để học sinh, giáo viên được giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau.

   - Dạy tin học và Tiếng Anh cho học sinh lớp 1.

       b.1 Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giáo dục

Năm học 2021 - 2022 là năm học thứ hai giáo dục tiểu học thực hiện song song hai chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đối với lớp 3,4,5 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1,2.

             b.2) Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

Giáo viên trong tổ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (đối với lớp 1)

- Tăng cường các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của tổ và khả năng học tập của học sinh. Chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kĩ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh, trong đó cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh để giáo dục học sinh hiệu quả.

b.3/ Chủ động thực hiện các giải pháp hạn chế tác động của dịch Covid-19; thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học đối với cấp Tiểu học

Tổ chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện các hoạt động dạy học năm học 2021-2022 trong điều kiện diễn biến dịch Covid-19 phức tạp; chủ động chuẩn bị 3 phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, khả năng đáp ứng của nhà trường và điều kiện thực tế của học sinh:

    - Dạy học bằng hình thức trực tiếp.

  - Dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

 - Dạy học bằng hình thức trực tuyến.

         (Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến

trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.)

- GV tiếp tục  chủ động xây dựng KHDH tranh thủ thời gian dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, tổ chức DH trực tiếp, ưu tiên dạy nội dung kiến thức cốt lõi và những nội dung không thể hoặc khó tổ chức DHTT, bảo đảm KHDH và CLGD. Lồng ghép trong các giờ CC, SHTT không tổ chức tập trung sân trường.

- Phân công GV xây dựng KHDH trực tuyến các môn học:

Thời gian

Môn học

Thời gian

Môn học

7h 15’ đến 7h 50’

Toán

14h 00’ đến 14h 35’

Âm nhạc

8h 00’ đến 8h 35’

Tiếng Việt

14h 50’ đến 15h 25’

Tiếng Anh

9h 00’ đến 9h 35’

Mĩ thuật

15h 35’ đến 16h 10’

TN&XH 2,3

9h 50’ đến 10h 20’

Thể dục

16h 15’ đến 16h 50’

Lịch sử/ Địa lí

+ Họp tổ, thống nhất bài dạy trong khối.

-  Chủ động liên hệ và hướng dẫn cha mẹ học sinh phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của phụ huynh học sinh; lựa chọn những nội dung cần thiết để hướng dẫn cha mẹ học sinh nhằm duy trì việc học tập đối với học sinh . Khảo sát, nắm bắt thông tin đầy đủ về đối tượng học sinh  gặp khó khăn như ở với ông bà cao tuổi không thể hỗ trợ các em học tập trong thời gian ở nhà thì GV chủ nhiệm giao bài tới phụ huynh nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch và sẵn sàng cho kịch bản dạy học trực tiếp khi học sinh trở lại trường học tập và có phương án tăng cường riêng cho đối tượng học sinh gặp khó khăn.

     - Tổ chức dạy học trực tuyến với hình thức linh hoạt, đảm bảo các điều kiện về CSVC, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến; giáo viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm, có các kỹ năng cần thiết khi tổ chức dạy học trực tuyến; cha mẹ học sinh được thông báo lịch học, hướng dẫn sử dụng và chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng phối hợp cùng giáo viên hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại nhà; thời khóa biểu phải được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học, phân bổ hợp lý về thời lượng dạy học trong tiết học/buổi học, thời điểm tổ chức học trong ngày và trong tuần phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, không gây áp lực đối với học sinh; ưu tiên dạy học môn Tiếng Việt và môn Toán đảm bảo giúp học sinh hình thành kỹ năng đọc, viết, nói, nghe, kỹ năng tính toán và các kỹ năng cơ bản cần thiết ban đầu theo quy định.

   + Thống kê số học sinh trong khối có thiết bị sử dụng đáp ứng học trực tuyến:

Lớp

Sĩ số

Số HS có điều kiện học trực tuyến

Ghi chú

1A

30

23

Hiện tại khối 1 có 97 /122 = 80% số học sinh khối 1 có thiết bị sử dụng đáp ứng học trực tuyến. 

1B

31

25

1C

31

24

1D

30

25

+ Với những học sinh không đủ điều kiện máy tính hay điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet để tổ chức dạy học trực tuyến theo quy định, nhà trường yêu cầu GVCN phối hợp cùng cha mẹ học sinh triển khai thực hiện giải pháp học tập qua truyền hình trong chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” đã được Bộ GDĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7) xây dựng để giúp học  sinh lớp 1 học phần Học vần môn Tiếng Việt được phát trên sóng (kênh) VTV7 và các ứng dụng khác bắt đầu từ ngày 06/9/2021. (Nội dung chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” được thiết kế 56 chủ đề tương ứng với 56 số phát sóng theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn Tiếng Việt lớp 1 (dùng chung cho các sách giáo khoa Tiếng Việt 1), tập trung chủ yếu vào việc hỗ trợ học sinh học tốt phần Học vần, từ đó có thể dần làm chủ các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe ở lớp 1; Lịch phát sóng trực tiếp trên sóng (kênh) VTV7 bắt đầu từ ngày 06/9/2021 vào khung giờ 14h30’-15h00’ các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần và được lưu trên ứng dụng VTVgo, kênh Youtube VTV7 và cổng thông tin điện tử vtv7.vtv.vn để nhà trường phối hợp với gia đình tổ chức cho học sinh học vào khung giờ và cách thức phù hợp với từng gia đình.); hướng dẫn giáo viên sử dụng các bài giảng trong chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 1” để gửi bài giảng đến cha mẹ học sinh qua các ứng dụng phổ biến, thông dụng như Facebook, Zalo, Email, …, phối hợp cùng giáo viên hướng dẫn học sinh chủ động học tập ở nhà phù hợp với khung thời gian, điều kiện cụ thể và khả năng đáp ứng của gia đình học sinh.

    b.4)Thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học

        Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục địa phương linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể đảm bảo mục tiêu và chất lượng giáo dục. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục của địa phương vào chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm để phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ phát triển nhận thức của học sinh theo từng khối lớp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, không gây áp lực, quá tải cho học sinh khi thực hiện.

    b.5) Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, Tin học và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thực hiện Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 1 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020.

- Thực hiện dạy đủ 2 tiết / tuần.

Tổ chức tốt câu lạc bộ, tham gia ngày hội Tiếng Anh các cấp (Dự kiến cấp cụm vào tháng 10+11/2021; cấp huyện tháng 02+3/2022).

b.7) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học:

    Tổ chức hiệu quả dạy học môn Tin học theo quy định trong chương trình và thực hiện các giải pháp phù hợp tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục tin học, hoạt động giáo dục STEM tiếp cận công nghệ số nhằm phát triển duy khoa học máy tính, các năng lực đặc thù: năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ và năng lực tin học cho học sinh tiểu học; tạo hội cho học sinh lớp1 được tiếp cận giáo dục Tin học.

- Thực hiện dạy đủ 2 tiết / tuần.

b.8) Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đánh giá học sinh tiểu học.

b.8.1/ Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

      Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh (Khuyến khích giáo viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực như dạy học theo dự án, bản đồ tư duy,…vào dạy học để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục);

  - Thực hiện dạy 2 tiết/ tuần

  Có kế hoạch chủ động xây dựng kịch bản chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến khi dịch bệnh bùng phát, đảm bảo phù hợp với điều kiện hạ tầng CNTT và tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

    -Tổ chức thực hiện có hiệu quả tủ sách phụ huynh tại các lớp học, thư viện xanh, xây dựng góc học tập và trang trí lớp học.

   -Trong mỗi tiết dạy giáo viên phải quan tâm, chăm sóc đến các đối tượng học sinh trong cùng một lớp, giảng dạy linh hoạt lấy học sinh làm trung tâm để học sinh được học tập vừa sức, hiệu quả.

  - Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn. Hồ sơ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định (Thực hiện theo Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ GD&ĐT cùng với các loại hồ sơ theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học).

   Nhà trường quy định chiều thứ 4 tuần 3 của tháng cho giáo viên tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối” để đảm bảo tính liên tục trong từng tuần, từng tháng, từng học kì và cả năm học. Quan tâm đến các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và chuyên đề bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Chuyên đề dạy học các môn học đối với lớp 1 theo Chương trình GDPT 2018.

- Sinh hoạt chuyên môn tại cụm Thanh Nê gồm các trường trong cụm : Thanh Nê, Quang Lịch, Bình Minh, Quang Trung, Quang Hưng, Quang Minh.

  •  Lịch sinh hoạt chuyên môn tại trường:

+  Tuần 3 +4 của tháng sinh hoạt tổ.

        b.8.2) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

      Đối với học sinh lớp 1 được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT dựa trên nguyên tắc: Đánh giá học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt được theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và những biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu cần đạt của chương trình; thực hiện đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh;

     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

    Thực hiện nghiêm túc bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh .

 b.9)Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu

      Giáo viên làm tốt công tác phát hiện học sinh năng khiếu ở tất cả các môn nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về: đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, từ đó có kế hoạch tập trung, ưu tiên bồi dưỡng, phát triển năng khiếu học sinh.

      Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: Thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, CLB Toán tuổi thơ, Olympic các môn học, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho Giáo viên và học sinh Tiểu học, … trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh tiểu học để học sinh, giáo viên được giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau.

   2.3) Công tác giáo dục thể chất, thẩm mỹ và vệ sinh môi trường

     *) ChØ tiªu: Gi¸o dôc thÓ chÊt vµ thÈm mü vµ vÖ sinh m«i tr­êng ®­îc lång ghÐp trong phong trµo thi ®ua “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” do BGD&§T ph¸t ®éng, nhµ tr­êng cÇn chó träng lµm tèt:

    - X©y dùng tr­êng líp xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn, th©n thiÖn:

       + Tr­êng cã nhiÒu c©y xanh, tho¸ng m¸t, líp cã ®ñ ¸nh s¸ng, bµn ghÕ hîp løa tuæi (100% bµn ®«i ghÕ ®¬n ).

         + Tæ chøc tÕt trång c©y, giao cho tõng chi ®éi ch¨m sãc c©y th­êng xuyªn.

         + Häc sinh tÝch cùc tham gia b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng, gi÷ vÖ sinh n¬i c«ng céng, nhµ tr­êng, líp häc, c¸ nh©n.

        - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vui t­¬i, lµnh m¹nh; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ, thÓ thao mét c¸ch thiÕt thùc, khuyÕn khÝch sù tham gia tÝch cùc, tù gi¸c cña häc sinh.

     *)BiÖn ph¸p.

- TiÕp tôc chØ ®¹o triÓn khai c¸c ChØ thÞ cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, c¸c th«ng t­ Liªn bé vÒ y tÕ tr­êng häc.

Tham gia tích cực có hiệu quả các chương trình giáo dục sức khoẻ trong nhà trường, tích cực, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh 

- Thùc hiÖn nghiªm tóc ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y m«n ThÓ dôc. Tæ chøc cho c¸c häc sinh tham gia ®Çy ®ñ c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc søc khoÎ, rÌn luyÖn th©n thÓ theo tiªu chuÈn. Quan t©m c¸c phong trµo TDTT, v¨n ho¸ v¨n nghÖ ®Ó thÇy vµ trß ®­îc n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn, rÌn luyÖn thÓ chÊt b¶o vÖ søc khoÎ, ®Èy lïi tiªu cùc vµ tai tÖ n¹n x· héi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19,

        T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc m«i tr­êng, x©y dùng c¶nh quan Xanh - S¹ch - §Ñp.

- Tổ chức thi các môn thể thao cấp trường. Qua thi chọn các em học sinh vào các đội tuyển, tổ chức tập luyện cho các em chuẩn bị tham dự hội khỏe cấp cụm.

        - Tæ chøc cho häc sinh cã ®ñ n­íc uèng hîp vÖ sinh.

        - Sö dông hîp lý søc lao ®éng cña häc sinh. Häc sinh tÝch cùc tham gia b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng, gi÷ vÖ sinh n¬i c«ng céng, nhµ tr­êng, líp häc, c¸ nh©n. Hµng th¸ng thùc hiÖn ngµy vÖ sinh m«i tr­êng ®óng lÞch.

        2.4) C«ng t¸c §éi.          

* ChØ tiªu phÊn ®Êu.

- 100% HS hiÓu vµ thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y.

- 100% HS thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng vßng tay bÌ b¹n. §éi tuyªn truyÒn m¨ng non ho¹t ®éng ®Òu ®Æn, cã hiÖu qu¶.

* BiÖn ph¸p:

    - Thùc hiÖn nghiªm tóc chñ ®Ò n¨m häc do héi ®ång ®éi ph¸t ®éng.

    - TiÕp tôc duy tr×, nh©n réng phong trµo ''Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt, xøng ®¸ng lµ con ngoan, trß giái, ®éi viªn tèt, Ch¸u ngoan B¸c Hå”.

     - §æi míi néi dung, ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng ®éi, sao nhi ®ång. Thu hót ®«ng ®¶o thiÕu nhi tham gia gãp phÇn cñng cè vµ x©y dùng §éi TNTP Hå ChÝ Minh v÷ng m¹nh, tõng b­íc ph¸t huy quyÒn tham gia cña trÎ trong c¸c ho¹t ®éng cña thiÕu niªn.

     - T¨ng c­êng x©y dùng c¬ chÕ phèi hîp víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c lùc l­îng x· héi nh»m huy ®éng c¸c nguån lùc phôc vô cho c«ng t¸c ®éi vµ phong trµo thiÕu niªn.      

2.5) C«ng t¸c thư viện:

   - Xây dựng sắp xếp lại tñ s¸ch thư viện cña líp.    

   - Tiếp tục xây dựng và bổ sung mô hình thư viện xanh, phân công học sinh tự làm sản phẩm ở nhà.

 

3/NhiÖm vô träng t©m cña tæ

a/ So¹n gi¶ng:

   - So¹n gi¶ng ®óng néi dung ch­¬ng tr×nh vµ ®óng  thêi khãa biÓu, néi dung bµi so¹n tèt.

   - So¹n bµi vµ duyÖt bµi tr­íc 1 tuÇn

   - Thùc hiÖn  chuyªn m«n cã nÒ nÕp

b/ Gi¸o dôc HS thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y vµ 5 døt ®iÓm cña nhµ tr­êng.

c/ Lµm tèt c«ng t¸c thÓ dôc vÖ sinh .

d/ Thi viÕt ch÷ ®Ñp: Tất cả các đồng chí GV trong tổ.

    Thi gi¸o viªn giái c¸c cÊp.

   - §/C: Nguyễn Thị Liễu                                           

   - Đ/C: Ngô Thị Mai                                           

   - Đ/C: Vũ Thị Ngát                                             

đ/ C¸c ho¹t ®éng chµo mõng 20 - 11:

   - Thao giảng chµo mõng 20-11                                   - Thi hå s¬ gi¸o ¸n.

   - Thi sö dông vµ tù lµm ®å dïng day häc                   - Thi b¸o t­ưêng , v¨n nghÖ

   - Thi c¸c m«n TDTT: cê vua, nhảy dây.                     - Thi ca múa hát tập thể.

e/ C¸c ho¹t ®éng chµo mõng 20-10, 8-3, 26-3...

   - Thi hå s¬ gi¸o ¸n.                                                     - Thi nÊu ¨n

    - Thi c¾m hoa.                                                             - Thi kể chuyện, ngâm th¬                                                    

                                             LÞch ho¹t ®éng Th¸ng

        +TuÇn 1: Häp héi ®ång. Sinh ho¹t tæ chñ nhiÖm.

        +TuÇn 2: Sinh ho¹t chuyªn m«n trường.

        +TuÇn 3: Sinh ho¹t ®oµn thÓ, sinh ho¹t chuyªn m«n tæ.

        +TuÇn 4: Sinh ho¹t chuyªn m«n t/ khèi.

 

                                            ChØ ®¹o ®iÓm c¸c líp:

        + Vë s¹ch ch÷ ®Ñp  : 1B, 1C ( §ång chÝ Mai, Đ/c Hảo.)

+ §æi míi kh«ng gian líp häc: 1B, 1D (Đ/CMai, Đ/C Liễu.)

        + Giáo dục trí dục  : Các lớp trong tổ.

           Dù KIÕN C¸C CHUY£N §Ò Tæ 1  N¡M HäC 2021 - 2022

 

STT

TH¸NG

T£N CHUY£N §Ò

NG¦êI D¹Y

1

09 / 2021

PhÇn mÒm Sma 3.5 Vµ KÕt nèi tr­êng häc

Ngô Thị Mai

2

10 / 2021

Chuyên đề to¸n

Trần Thị Hảo

3

11 / 2021

Chuyên đề Tiếng việt

Nguyễn Thị Liễu

4

12 / 2021

Môn đạo đức

Trần Thị Minh

5

01 / 2022

TiÕng anh líp 1

NguyễnViệtThương

6

02 / 2022

D¹y häc g¾n víi di s¶n v¨n hãa.

Phạm Thị Hương

7

03 / 2022

D¹y vµ häc tin häc.

Nguyễn Thị Đào

8

04 / 2022

Tæ chøc c¸c H§GD, H§DH linh ho¹t, s¸ng t¹o.

Ngô Thị Mai

 

 

C- KÕ ho¹ch hµng th¸ng:

Tháng 8 + 9

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

Thêi gian,

ng­êi thùc

hiÖn

- Lao ®éng vÖ sinh trong vµ ngoµi líp häc ,VS quang c¶nh .CB c¸c hÖ ®iÒu kiÖn  phßng dÞch ®Ó ®ãn HS ®Õn tr­êng.

- HS tùu tr­êng.

- KiÓm tra CSVC, thiÕt bÞ, SGK chuÈn bÞ n¨m hä míi.

- Tæ chøc KT nh÷ng HS «n tËp l¹i trong hÌ.

1. Sè l­îng phæ cËp :

 

 

 

 

 

GV ôn lại kiến thức cho HS.

11/8/2021 

   

 

23/8/2021 

 

- Duy tr× tèt sè l­îng ®­îc giao.

 

  • GV CN

1A :  30

1C:   31

1B :  31

1D :  30

 

 

 

- Th­êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc nh¾c nhë HS ®i häc ®Çy ®ñ.

 Sao dá ,HS

- Hoµn tÊt mäi thñ tôc vÒ phæ cËp : GiÊykhai sinh, vµo sæ xãm, sæ phæ cËp, sæ ®¨ng bé.

 

Tæ phæ cËp vµ c¸c GVCN

- §¶m b¶o tØ lÖ chuyªn cÇn : 100%.

 

 

2.  Gi¸o dôc n¨ng lùc phÈm chÊt

 

 

- Thùc hiÖn tèt chñ ®Ò th¸ng 9

         TiÕp b­íc ®Õn  tr­êng,

- Hướng dẫn Học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn

GVCN nh¾c nhë, ®«n ®èc HS.

Toµn bé HS

NL - Bè trÝ thêi gian häc tËp ë nhµ cho phï hîp.

 

 

-RÌn luyÖn th©n thÓ,gi÷ vÖ sinh n¬i c«ng céng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm. kÝ cam kÕt ATGT.

Tuyªn truyÒn vÒ an toµn giao th«ng,phßng chèng tÖ n¹n XH.

 

- BiÕt tù so¹n bµi, chuÈn bÞ bµi .

PC - BiÕt gióp b¹n cïng tiÕn bé.

- BiÕt quan t©m ®Õn ng­êi kh¸c.BiÕt gióp ®ì khi hä gÆp khã kh¨n.

- §Èy m¹nh thùc hiÖn tèt cuéc vËn®éng“Vßng tay bÌ b¹n” Gióp b¹n ®Õn tr­êng- cïng h­íng tíi t­¬ng lai .

 

- MÆc trang phôc ®Çy ®ñ ®óng quy ®Þnh.

GV quy ®Þnh ngµy mÆc ®ång phôc.

 

3. Chuyªn m«n :

 

 

- Thèng nhÊt ch­¬ng tr×nh thêi kho¸ biÓu.

 

 

- D¹y ch­¬ng tr×nh tuÇn 1,2,

 

 

ch­¬ng tr×nh tuÇn 3,4,5,6     

 

 

 23/8/2021

®Õn 31/8/2021

 5/8/2021

®Õn 31/9/2021

- Hoµn thµnh c¸c lo¹i hå s¬ sæ s¸ch.

- Thùc hiÖn lÞch sinh ho¹t chuyªn m«n vµo chiÒu thø 4 hµng tuÇn.

 

- Nghiªn cøu ph­¬ng ph¸p tõng ph©n m«n.

 

21/9/2021

- KiÓm tra s¸ch vë, ®å dïng HT cña HS.

 

- Tæ chøc  chuyªn ®Ò  “D¹y häc To¸n TiÓu häc theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc” .

- §¨ng ký so¹n GA trªn m¸y tÝnh.

- §«n ®èc HS ®ãng bäc, d¸n nh·n vë.

- Cã kÕ ho¹ch néi dung cho tõng buæi sinh ho¹t chuyªn m«n.

 

- Héi thi GV d¹y giái cÊp tr­êng.  Kh¶o s¸t gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn.

- KiÓm tra hå s¬ lÇn 1

- Nghiªn cøu bµi d¹y.

- ChuÈn bÞ hå s¬,GA.

 

 

 

 

 

4. C¸c H§ kh¸c:

- Tæ chøc tèt ngµy khai gi¶ng tại lớp.

 

Trang trÝ líp häc.

 

5/9/2021

- Häp phô huynh ®Çu n¨m häc trªn zum.

ChuÈn bÞ néi dung häp.

GV và PH

- H­ëng øng ngµy m«i tr­êng ;

 

- Héi nghÞ c«ng nh©n viªn chøc ;

5 Bæ sung kÕ ho¹ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 23 hàng tháng

Ngày 16/9/2021

 

 

 

 

II. KẾT QUẢ:

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TỒN TẠI, KHẮC PHỤC:

 

 

 

 

 

Tháng 10

tI. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

Thêi gian,

ng­êi thùc hiÖn

1. Sè l­îng phæ cËp :

 

Tõ    /10/2021

®Õn   /10/2021

- Duy tr× sè l­îng ®­îc giao.

-Nh¾c nhë HS ®i häc ®Çy®ñ.

GVCN

- §¶m b¶o tØ lÖ chuyªn cÇn 100%.

vµ ®óng giê.

 

- Hoµn thµnh c¸c lo¹i sæ ; danh s¸ch phæ cËp.

 

Tæ phæ cËp.

- §ãn ®oµn kiÓm tra phæ cËp cña PGD.

 

 

2.  Gi¸o dôc n¨ng lùc phÈm chÊt

 

 

- Thùc hiÖn tèt chñ ®Ò th¸ng 10:  

                  “  Chăm ngoan học giỏi ”

- Hướng dẫn Học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn

- TPT cã néi dung phong phó vµ s¸t thùc.

TPT

NL - Gi¸o dôc HS ý thøc lÔ phÐp chµo hái thÇy c« gi¸o. BiÕt gäi b¹n x­ng t«i.

- §«n ®èc nh¾c nhë HS thùc hiÖn.

GVCN, Héi ®ång tù qu¶n

- Gi¸o dôc HS  cã ý thøc vÖ sinh c¸ nh©n, vÖ sinh líp häc s¹ch sÏ ; ch¨m sãc bån hoa c©y c¶nh.

- LÊy g­¬ng tèt lµm ®iÓn h×nh.

 

PC- ñng hé s¸ch b¸o cho phßng §éi

 

 

- Gi¸o dôc HS ý thøc lÔ phÐp chµo hái thÇy c« gi¸o. BiÕt gäi b¹n x­ng t«i.

Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh ph¸t thanh cña §éi.

 

- §i häc ®Òu, ®óng giê, tham gia th¶o luËn s«i næi , tù tin hßa ®ång víi mäi ng­êi .

 

 

3. Chuyªn m«n :

 

 

-  Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh tuÇn 7,8,9,10          

 

 

- kh¶o s¸t GV giái  cÊp huyÖn.

- Nghiªn cøu bµi d¹y,n¾m ch¾c ph­¬ng ph¸p tõng ph©n m«n.

C¸c §/C ®¨ng kÝ GV giái 

- Tæ chøc chuyªn ®Ò "§æi míi sinh ho¹t chuyªn m«n ë tæ khèi cÊp tr­êng, côm tr­êng ".

 

 

- Duy tr× lÞch sinh ho¹t chuyªn m«n tæ, khèi vµo chiªï thø4  .

- Thùc hiÖn tèt líp häc 2 buæi/ ngµy.

- Tæ chøc cho häc sinh tham gia cuéc thi Tr¹ng nguyªn TiÕng viÖt, CLB To¸n tuæi th¬. . .

- DuyÖt bµi vµ thèng nhÊt chuyªn ®Ò ; bµn bµi khã.

Cho c¸c em lµm bµi n©ng cao. GV HD gióp ®ì.

C¸c GV trong tæ.

- Së GD tæ chøc chuyªn ®Ò “ §æi míi ®¸nh gi¸ häc sinh”.

B¸m s¸t TT 27

 

- Sinh ho¹t chuyªn m«n côm

 

 

 

 

4. C¸c H§ kh¸c:

 

 

- X©y dùng c¸c m« h×nh, c¸c c©u l¹c bé häc tËp, H­ëng øng ngµy khuyÕn häc

Kh¬i d¹y truyÒn thèng hiÕu häc.

2/10

 - hoµn thµnh chØ tiªu KÕ ho¹ch nhá.

 

 

- Thùc hiÖn tèt lÞch MHTT vµ thÓ dôc.

Ph¸t huy vai trß cña Héi ®ång tù qu¶n.

Thø 3,5

- VS ®­êng lµng ngâ xãm .

5 Bæ sung kÕ ho¹ch

§«n ®èc nh¾c nhë HS

23 hµng th¸ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KẾT QUẢ:

 

 

 

 

 

 

 

III. TỒN TẠI, KHẮC PHỤC:

 

 

 

 

 

       Tháng 11

   

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

Thêi gian,

ng­êi thùc hiÖn

1. Sè l­îng phæ cËp : 

- Duy tr× sè l­îng ®­îc giao.

1A : 30

1C:  31

1B :  31

1D :  30

 

 

 

 

- §«n ®èc kiÓm tra HS vµo ®Çu giê häc.

 

Tõ  1 /11/2021

®Õn 3/11/2021

GVCN vµ Héi ®ång tù qu¶n

- Hoµn thµnh c¸c hå s¬ sæ s¸ch ®¸p øng cho kiÓm tra phæ cËp cña Së GD & §T.

- §èi chiÕu c¸c lo¹i sæ, ®i ®Õn tõng nhµ ®iÒu tra.

 

- §¶m b¶o tØ lÖ chuyªn cÇn tõ 99% trë lªn.

 

 

2.  Gi¸o dôc n¨ng lùc phÈm chÊt:

 

 

- Thùc hiÖn tèt chñ ®Ò th¸ng 11:

                             “Nhí ¬n thÇy c«

- Hướng dẫn Học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua häc tËp,

TPT

NL - M¹nh d¹n khi thùc hiÖn nhiÖm vô häc tËp.

 

Toµn bé HS

- BiÕt gi÷ g×n s¸ch vë vµ ®å dïng häc tËp.

PC -  HS biÕt l¾ng nghe ng­êi kh¸c, biÕt chia sÎ gióp ®ì b¹n bÌ.ngoan ngo·n lÔ phÐp víi thÇy c«.

tæ chøc cho c¸c chi ®éi ®¨ng kÝ thi ®ua “TuÇn häc hay, ngµy häc tèt 

 

3. Chuyªn m«n :

 

 

-Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh häc tuÇn :11,12,13,14    

 

 

 

 

 

- KiÓm tra hå s¬ lÇn 2.

- CB tèt hå s¬,

 

- Héi thi GVCN giái cÊp tr­êng.

- nghiªn cøu kÜ bµi d¹y; d¹y cho tæ dù ®Ó gãp ý bµi.

 

- Thi hå s¬, gi¸o ¸n, ®å dïng d¹y häc cña GV triÓn l·m trong tr­êng.

- KiÓm tra gi÷a k× I m«n TV, To¸n.

 

 

HÖ thèng hãa l¹i c¸c kiÕn thøc cho HS.

- Ban thi ®ua

Toµn bé GV

  4 + 5

- Sinh ho¹t C/m khèi b×nh bÇu thi ®ua 20/11.Tæng kÕt c«ng t¸c  C/m th¸ng 11

 

 

- Së GD tæ chøc chuyªn ®Ò TÝch hîp gi¸o dôc m«i tr­êng vµ giao th«ng”.

- Sinh ho¹t chuyªn m«n côm

 

Ban gi¸m hiÖu vµ PGD

 

 

4. C¸c H§ kh¸c:

 

 

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chµo mõng ngµy 20/11:Thao gi¶ng,VSC§,b¸o t­êng,v¨n nghÖ...

 

 

 

 

- Tæ chøc Héi kháe phï  ®æng cÊp tr­êng.

- Lªn kÕ ho¹ch cô thÓ, chi tiÕt tæ chøc c¸c ho¹t ®éng .Thi viÕt ch÷ ®Ñp, b¸o ¶nh, b¸o t­êng gi÷a c¸c líp.

- KÕt hîp víi ®oµn ®éi, c«ng ®oµn tæ chøc c¸c H§ cho HS.

 

 

 

 

5 Bæ sung kÕ ho¹ch

-  Duy tr× thùc hiÖn tèt c¸c buæi vÖ sinh m«i tr­êng, mét phót s¹ch tr­êng.

 

23 hµng th¸ng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KẾT QUẢ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TỒN TẠI, KHẮC PHỤC:

 

 

 

 

 

        Tháng 12

 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

Thêi gian,

ng­êi thùc     hiÖn

1. Sè l­îng phæ cËp :

 

Tõ    /12/2021

®Õn   /12/2021

- Gi÷ v÷ng sè l­îng ®­îc giao.

- KiÓm tra sÜ sè ®Çu giê häc.

 GVCN

1A :  30

1C :  31

1B :  31

1D :  30

 

 

 

-LÊy g­¬ng tèt lµm ®iÓn h×nh.

 

 

- §¶m b¶o tØ lÖ chuyªn cÇn 100%

 

 

2.  Gi¸o dôc n¨ng lùc phÈm chÊt:

 

 

- Ph¸t ®éng chñ ®Ò th¸ng 12:

 Chú bộ đội của em

- Hướng dẫn Học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn

- Duy tr× c¸c h×nh thøc  §i t×m ®Þa chØ ®á” “Hµnh tr×nh vÒ céi nguån 

Tæng phô tr¸ch.

NL - BiÕt vËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i quyÕt nhiÖm vô trong häc tËp.

- Duy tr× nhãm häc tËp, ph¸t  huy vai trß tù qu¶n.

 

PC -Yªu tr­êng quª h­¬ng,®Êt n­íc.

- VÖ sinh c¸ nh©n, líp häc s¹ch sÏ.

 

 

 

3. Chuyªn m«n :

 

 

- Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tuÇn 15,16,17,18

- Thùc hiÖn ®óng quy chÕ chuyªn m«n, d¹y ®óng ch­¬ng tr×nh TKB.

B¸m s¸t néi dung kiÕn thøc kÜ n¨ng m«n häc.

 

- TiÕp tôc duy nÒ nÕp d¹y häc vµ lÞch sinh ho¹t chuyªn m«n tæ khèi.

 

- Bµn bµi thèng nhÊt trong tæ,khèi.

 

 

- Héi thi triÓn l·m VSC§,SP d¹y häc mü thuËt theo PP §an M¹ch kÕt hîp víi tæ chøc ngµy héi TiÕng Anh cÊp tr­êng,cÊp côm tr­êng.

- §ãn ®oµn kiÓm tra chuyªn m«n cña Phßng GD.

- T¨ng c­êng rÌn luyÖn ch÷ viÕt,HD HS lµm c¸c s¶n phÈm.

-CB tèt hå s¬,tiÕt d¹y.

 §/c Mai,Hương

- TËp huÊn, hç trî h­íng dÉn kiÓm tra ®Þnh  k× I cÊp tr­êng, côm tr­êng(kÜ thuËt ra ®Ò KT, XD ma trËn).

- Thèng nhÊt néi dung «n tËp trong khèi.

 Toµn bé GV d¹y v¨n hãa.

- X©y dùng néi dung «n tËp HK I;

- Tæ chøc kiÓm tra thö; cã kÕ ho¹ch phô kÐm.

- XD ®Ò c­¬ng «n tËp, cho HS tËp lµm theo ®Ò.

 GV v¨n hãa.

- Së GD tæ chøc Héi thi triÓn l·m VSC§,SP d¹y häc mü thuËt theo PP §an M¹ch kÕt hîp víi tæ chøc s¬ kÕt ®¸nh gÝa  Ýa viÖc thùc hiÖn ®æi míi PP d¹y häc theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc

-B¸m s¸t th«ng t­ 27/2020

BGD§T.

 

- Sinh ho¹t chuyªn m«n côm

 

 

 

4. C¸c H§ kh¸c:

 

 

- Tæ chøc cho HS viÕng nghÜa trang liÖt sÜ .

- Kh¬i dËy truyÒn thèng yªu n­íc. Nªu môc ®Ých ý nghÜa

 

- Ch¨m sãc bån hoa c©y c¶nh

- Tæ chøc tèt c¸c H§ ngo¹i khãa.

 

- §Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao.

 

 

5 Bæ sung kÕ ho¹ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KẾT QUẢ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TỒN TẠI, KHẮC PHỤC:

 

 

 

 

 

                    Tháng 1

 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

Thêi gian,

ng­êi thùc hiÖn

1 Sè l­îng phæ cËp .

 

 

- Duy tr× sè l­îng ®­îc giao.

- Th­êng xuyªn kiÓm tra sÜ sè ®Çu giê häc.

- Tõ 1 /1/2022

®Õn 31 /1/2022 GVCN.

- §¶m b¶o tØ lÖ chuyªn cÇn 99% trë lªn.

- LÊy g­¬ng tèt ®iÓn h×nh. Tuyªn d­¬ng, phª b×nh kÞp thêi kÞp thêi.

- Sao ®á

 

2. Gi¸o dôc n¨ng lùc phÈm chÊt:

 

 

- Thùc hiÖn tèt chñ ®Ò th¸ng 1 :

Chµo  n¨m míi

- Hướng dẫn Học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn

- TriÓn khai ch­¬ng tr×nhC¸nh Ðn tuæi th¬

- Tæng phô tr¸ch.

 

NL- HS cã ý thøc vÖ sinh trong vµ ngoµi líp häc. Thùc hiÖn tèt 1 phót s¹ch tr­êng. VÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ.

 

 

PC - Gi¸o dôc HS nãi lêi hay, lµm viÖc tèt. Cã ý thøc chµo hái thÇy c« gi¸o.

- Trung thùc trong häc tËp, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ.

D¹y tèt m«n §¹o ®øc, tæ chøc tèt giê chµo cê.

 

 

3. Chuyªn m«n :

 

 

- Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y tuÇn 19,20

                 

- KiÓm tra chÊt l­îng HK I.

- Nghiªn cøu ch­¬ng tr×nh, ph­¬ng ph¸p tõng ph©n m«n.

 

- S¬ kÕt häc k× I, s¬ kÕt viÖc thùc hiÖn th«ng t­ 27/2020

 

 

 

- Thùc hiÖn ®óng quy chÕ chuyªn m«n, d¹y ®óng ch­¬ng tr×nh TKB.

 

 

B¸m s¸t PP ch­¬ng tr×nh .

Toµn bé GV

-Tham gia héi thi GVDG cÊp tØnh(nÕu cã)

 

 

  - Chuyªn ®Ò x©y dùng Th­ viÖn xanh - ph¸t triÓn v¨n hãa ®äc.

- Tæ chøc ho¹t ®éng  NGLL.

 

Toµn bé GV vµ HS

-  Së GD tæ chøc Chuyªn ®Ò khai th¸c hiÖu qu¶ Th­ viÖn më, hiÖn ®¹i, th«ng minh - ph¸t triÓn v¨n hãa ®äc.

- X©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc th©n thiÖn.

Tæ chøc cho HS ®äc s¸ch b¸o ....trong tñ s¸ch th©n thiÖn

 

 

4. C¸c H§ kh¸c:

 

 

-  H­íng dÉn HS kÝ cam kÕt ATGT ; kh«ng ®èt ph¸o trong dÞp tÕt.  

- H­íng dÉn HS ®i ®óng phÇn ®­êng cña m×nh. Tuyªn truyÒn t¸c h¹i cña viÖc ®èt ph¸o.

 

- S¬ kÕt c«ng t¸c §éi häc k× I

 

 

- Thi c¸c m«n thÓ thao cÊp côm.

- TËp luyÖn cho HS

GVCN vµ §/C S¸ch.

- KiÓm tra SGK vµ ®å dïng häc tËp cña k× II.

- §«n ®èc nh¾c nhë c¸c em ®ãng bäc s¸ch vë vµ CB ®ñ ®å dung häc tËp .

 

- Tæ chøc kiÓm tra søc khoÎ cho HS.

- Nh¾c nhë HS VS c¸ nh©n s¹ch sÏ.

GVCN

- Häp phô huynh HS th«ng b¸o kÕt qu¶ HK I vµ triÓn khai c«ng viÖc HK II.

5 Bæ sung kÕ ho¹ch

- CB tèt néi dung cuéc häp

 

II. KẾT QUẢ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TỒN TẠI, KHẮC PHỤC:

 

 

 

 

 

          Tháng 2

 

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

Thêi gian,

ng­êi thùc hiÖn

1. Sè l­îng phæ cËp :

- Duy tr× sè l­îng ®­îc giao.

 

 

1A :  30

1C :  30

1B :  31

1D :  31

 

 

- §¶m b¶o tØ lÖ chuyªn cÇn 100% trë lªn

 KT sÜ sè th­êngxuyªn. 

 1/2/2022 ®Õn29/2/2022       - GVCN.

 

2. Gi¸o dôc n¨ng lùc phÈm chÊt:

 

 

- Thùc hiÖn tèt chñ ®Ò : 

Mõng §¶ng, mõng xu©n

- Hướng dẫn Học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng mõng §¶ng, mõng xu©n.

- Tæng P T

HS khèi 1

-TÆng quµ cho c¸c  HS cã hoµn c¶nh khã kh¨n nh©n dÞp tÕt nguyªn ®¸n. Thùc hiÖn an toµn, tiÕt kiÖm trong dÞp tÕt.

- TriÓn khai vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ Ch­¬ng tr×nh

 rÌn luyÖn ®éi viªn .

 

 

 

NL- BiÕt chia sÎ kÕt qu¶ häc tËp víi b¹n víi c¶ nhãm.

- §«n ®èc, nh¾c nhë HS thùc hiÖn.

 

- B¶o vÖ cña c«ng gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr­êng.

PC - Ch¨m häc cã tinh thÇn tËp thÓ.

- TÝch cùc tham gia c¸c phong trµo cña nhµ tr­êng vµ liªn ®éi tæ chøc.

- BiÕt trång, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y xanh.

 

 

3. Chuyªn m«n :

 

 

- Thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y tuÇn

- N¾m ch¾c PP tõng bé m«n. N/C bµi d¹y.

 

- Thùc hiÖn ®óng quy chÕ chuyªn m«n, d¹y ®óng ch­¬ng tr×nh TKB. Tr­íc vµ  sau dÞp tÕt .

 

Toµn bé GV

- §ãn ®oµn kiÓm tra chuyªn m«n cña PGD .

 

 

- Chuyªn ®Ò D¹y häc g¾n víi di s¶n v¨n hãa.

 

 

Lång ghÐp c¸c di s¶n v¨n hãa vµo trong c¸c tiÕt häc gióp HS hiÓu ®­îc c¸c nÐt VH cña d©n téc ta tõ x­a ®Õn nay.

 

- - Tæ chøc ®¨ng ký thi tr¹ng nguyªn  TiÕng viÖt.

- Sinh ho¹t chuyªn m«n côm

 

-TiÕp tôc gióp  ®ì HS «n luyÖn tèt

 

- Tæ chøc cho häc sinh tham gia s©n ch¬i: T×m hiÓu kiÕn thøc vÒ ATGT ®èi víi HS TiÓu häc.

 

- Gi¸o dôc nh÷ng kiÕn thøc ph¸p luËt vÒ an toµn giao th«ng, øng xö v¨n hãa khi tham gia giao th«ng.

- Tæ chøc giao l­u kiÕn thøc ATGT c¸c HS trong toµn tr­êng.

 

- KiÓm tra hå s¬ lÇn 2

4. C¸c H§ kh¸c: 

- CB ®Çy ®ñ c¸c lo¹i sæ s¸ch.

Toµn bé GV

- Thi c¸c m«n thÓ thao cÊp huyÖn.

TËp luyÖn cho HS.

§/C S¸ch

- §ãn ®oµn kiÓm tra an toµn thùc phÈm líp b¸n tró.

- Ph¸t ®éng phong trµo trång c©y xanh vµo dÞp ®Çu xu©n.

- Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp vÖ sinh ®­êng lµng ngâ xãm vµ ch¨m sãc c©y c¶nh.

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua ngµy 3/2.

 

- Nªu vai trß cña m«i tr­êng víi søc kháe.

 

C¸c c« nu«i vµ BGH

 

II. KẾT QUẢ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TỒN TẠI, KHẮC PHỤC:

 

 

 

 

 

                                                    

Tháng 3

   

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

Thêi gian,

ng­êi thùc hiÖn

1. Sè l­îng phæ cËp :

 

 

- Duy tr× sè l­îng ®­îc giao.

- KT sÜ sè ®Çu giê.

 1 /3/2022 ®Õn 31/3/2022      

- §¶m b¶o tØ lÖ chuyªn cÇn 100% .

§«n ®èc HS ®i häc ®Çy ®ñ vµ ®óng giê.

 

2. Gi¸o dôc n¨ng lùc phÈm chÊt  : 

 

 

- Thùc hiÖn tèt chñ ®Ò th¸ng 3 :

ThiÕu nhi vui kháe - TiÕn b­íc lªn §oµn

- Hướng dẫn Học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn

- T×m hiÓu vÒ truyÒn thèngcña §oµn TNCS HCM.

- TPT ra kÕ ho¹ch, chØ tiªu ®Ó HS vµ GV cã h­íng phÊn ®Êu.

 

- Tæng phô tr¸ch.

 

 

NL- HS tù tin, m¹nh d¹n trong giao tiÕp,tÝch cùc ph¸t biÓu x©y dung bµi.

- LÊy g­¬ng tèt lµm ®iÓn h×nh.

 

PC- Hßa ®ång vµ gióp ®ì b¹n trong häc tËp.

- N¨ng ®éng trong c¸c ho¹t ®éng cña líp.

 

- Gi¸o dôc ®¹o ®øc cho häc sinh th«ng qua c¸c ngµy lÔ lín 8/3;  26/3.

 

3. Chuyªn m«n :

 

 

- Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tuÇn

- Nghiªn cøu bµi tr­íc khi lªn líp.

   

- Duy tr× nÒ nÕp d¹y vµ häc, thùc hiÖn nghiªm tóc ch­¬ng tr×nh TKB.

-Tæ chøc c©u l¹c bé To¸n tuæi th¬, s©n ch¬i TTT toµn  tr­êng.

- KiÓm tra hå s¬ GV ®ît 3.

- Tham gia tr­ng bµy s¶n phÈm m«n MÜ thuËt vµ VSC§ cÊp HuyÖn .

Cho HS thi c¸c líp víi nhau.

 

- Chän vµ båi nh÷ng HS cã n¨ng khiÕu.GVCN hç trî cho HS.

-GV mü thuËt cïng víi GVCN  lªn kÕ ho¹ch .

 

-Tæ chøc  ®ît thao gi¶ng chµo mõng ngµy 8 /3

- Mçi §/c n÷ d¹y 1 tiÕt.

 GV trong tæ

- §ãn ®oµn kiÓm tra chuyªn m«n cña PGD .

-Nghiªn cøu bµi b¸m s¸t môc tiªu bµi häc.

 

- §ãn ®oµn kiÓm tra th­ viÖn ®¹t chuÈn.

- X¾p xÕp l¹i tñ s¸ch th©n thiÖn. Bæ sung s¸ch nhiÒu thÓ lo¹i.

 §/C  Hoàng

Toµn bé GV

- Héi th¶o “ §æi míi ph­¬ng ph¸p øng dông CNTT trong trong viÖc qu¶n lý ®¸nh gi¸ häc sinh”

 

BGH, §/c Đào

 

 

 

-KiÓm tra chÊt l­îng gi÷a k× II m«n TV vµ To¸n.

HÖ thèng hãa l¹i c¸c kiÕn thøc cho HS.

 

- Chuyªn ®Ò d¹y Tin häc.

4. C¸c H§ kh¸c :

- Tham gia phong trµo KÕ ho¹ch nhá.

 

§/C  Đào

- Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp tËp thÓ dôc vµ ca móa h¸t tËp thÓ; sinh ho¹t Sao Nhi ®ång.

 Ph¸t huy vai trß cña H§TQ

 

- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giao l­u v¨n hãa v¨n nghÖ ®Ó lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy 8 th¸ng 3

- Tæ chøc ch­¬ng tr×nh thiÕu nhi vui khoÎ cïng tiÕn b­íc lªn §oµn.

- Tæ chøc héi thi d­íi h×nh thøc s©n khÊu hãa.

 

 

-  Thi c¸c m«n thÓ thao cÊp tØnh.

- Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua ngµy8/3 ; 26/3

Tæ chøc c¸c trß ch¬i ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao.

 

5 Bæ sung kÕ ho¹ch

 

 

 

 

 

 

 

II. KẾT QUẢ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TỒN TẠI, KHẮC PHỤC:

 

 

 

 

 

                                                   

   Tháng 4

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

Thêi gian,

ng­êi thùc hiÖn

1. Sè l­îng phæ cËp : 

- Duy tr× sè l­îng ®­îc giao.

1A :  30

1C :  31

1B :  31

1D :  30

 

 

- §¶m b¶o tØ lÖ chuyªn cÇn, kh«ng cã häc sinh bá häc.

 

 

 

 

 

- Th­êng xuyªn kiÓm tra sÜ sè ®Çu giê häc.

       

 

1/4/2022 ®Õn30/4/2022

 

- GVCN.

2. Gi¸o dôc n¨ng lùc phÈm chÊt  :

 

 

- Thùc hiÖn tèt chñ ®Ò th¸ng 4 :

Mõng non s«ng thèng nhÊt

 

- Tæng phô tr¸ch §éi.

- Hướng dẫn Học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn

- Tæ chøc sinh ho¹t §éi chñ ®Ò vÒ ATGT ®Ó c¸c em cã kiÕn thøc tham gia GT gãp phÇn gi¶m thiÓu tai n¹n GT.

- Gi¸o dôc nh÷ng kiÕn thøc ph¸p luËt vÒ an toµn giao th«ng.

- HS toµn tr­êng

 

- GD HS cã ý thøc chµo hái xÕp hµng ra vµo líp.

- Ch¨m häc ®i  häc ®Òu, ®óng giê. B¶o vÖ tr­êng líp, vÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.

- C¸c líp tæ chøc  Nhãm häc tËp,  §«i b¹n cïng tiÕn ®Ó gióp c¸c b¹n v­¬n lªn häc tËp.

 

- Cã tÝnh thËt thµ,kh¶ n¨ng giao tiÕp hîp t¸c tèt.

- Nh©n réng vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cuéc vËn ®éng Vßng tay bÌ b¹n.

 

- Tù hoµn thµnh nhiÖm vô häc tËp.

- Ph©n chia nhãm HT theo th«n.

 

3. Chuyªn m«n :

 

 

- Hoµn thµnh tèt ch­¬ng tr×nh tuÇn

-§¶m b¶o kiÕn thøc kÜ n¨ng.

 

 

- Giao l­u To¸n tuæi th¬, tr¹ng nguyªn TiÕng ViÖt cÊp HuyÖn.

 - Tham dù cuéc thi “Tr¹ng nguyªn nhá tuæi” do b¸o Nhi §ång tæ chøc.

- Tæ chøc «n luyÖn cho HS gi¶i trªn m¹ng.

 

 

- Tæ chøc võa d¹y, võa «n tËp cho HS ®Ó chuÈn bÞ thi cuèi n¨m.

- Thèng nhÊt néi dung «n tËp trong khèi.

- XD ®Ò c­¬ng «n tËp, cho HS tËp lµm theo ®Ò.

 

- ChÊm hå s¬ GVlÇn 4 ®Ó ®ãn kiÓm tra thi ®ua cuèi n¨m cña Ph.ßng GD .

- ChuÈn bÞ hå s¬ ,tiÕt d¹y

- Cã ®Çy ®ñ hå s¬ gi¸o ¸n tr­íc khi lªn líp.

 

- Tæ chøc kiÓm tra c¸c m«n häc Ýt giê .

 

Toµn bé GV

- Kh¶o s¸t chÊt l­îng HS kÐm.

- ¤n tËp l¹i kiÕn thøc cho HS  .

 

- KiÓm tra thi ®ua cuèi n¨m.

BÊm s¸t th«ng t­22/BGD§T

XD Ma trËn ra ®Ò KT.

- Tæ tr­ëng vµ BGH ra ®Ò.

- Hoµn thµnh hå s¬ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i thÓ lùc  xÕp lo¹i HS vµ duyÖt víi PGD.

- Sö dông sæ kh¸m søc kháe

 

 

 

 

4. C¸c H§ kh¸c :

 - TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng quyªn gãp s¸ch vë vµ ®å dïng häc tËp tÆng HS nghÌo.

- Thùc hiÖn tèt 1 phót s¹ch tr­êng.

 

Ph©n c«ng tæ nhãm,tuyªn truyÒn viÖc lµm tèt

 

- TPT.

- GVCN.

HS toµn tr­êng

- VÖ sinh quang c¶nh líp häc.

 

 

5 Bæ sung kÕ ho¹ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KẾT QUẢ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TỒN TẠI, KHẮC PHỤC:

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 5

I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p

Thêi gian,

ng­êi thùc hiÖn

1. Sè l­îng phæ cËp :

 

   /5/2022 ®Õn   /5/2022      

- Duy tr× sè l­îng ®­îc giao.

- Th­êng xuyªn ®«n ®èc,

- GVCN.

- §¶m b¶o tØ lÖ chuyªn cÇn 100% .

nh¾c nhë c¸c em.

H§TQ

2. Gi¸o dôc n¨ng lùc phÈm chÊt  :

 

 

- Thùc hiÖn tèt chñ ®Ò th¸ng 5:

                   Nhí ¬n B¸c "  

 

TPT

- Hướng dẫn Học sinh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn

- Tæ chøc c¸c diÔn ®µn  ThiÕu nhi KiÕn X­¬ng V©ng lêi B¸c d¹y "Tù hµotruyÒn thèng §éi ta  Yªu sao,yªu §éi "  

- §­a ra nh÷ng viÖc lµm cô thÓ ®Ó c¸c em cã h­íng ho¹t ®éng.

 

- Häc tËp tèt ®Ó lÊy thµnh tÝch chµo mõng ngµy 1-5 vµ ngµy 19-5.

 

 

- HS cã ý thøc vÖ sinh trong vµ ngoµi líp häc. Thùc hiÖn tèt 1 phót s¹ch tr­êng. VÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ.

 

- Gi¸o dôc HS nãi lêi hay, lµm viÖc tèt. Cã ý thøc chµo hái thÇy c« gi¸o.

- Trung thùc trong häc tËp, ®oµn kÕt .

- Thùc hiÖn tèt c¸c h×nh thøc häc tËp §«i b¹n cïng tiÕn, Nhãm häc tËp" ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao trong k× kiÓm tra cuèi n¨m.

- §éng viªn khuyÕn khÝch c¸c em gióp ®ì nhau cïng häc tËp.

 

3. Chuyªn m«n :

 

 

- Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh tuÇn 34,35 .

 

Tõ      /     

 

- Duy tr× nÒ nÕp sinh ho¹t chuyªn m«n, nÒ nÕp d¹y vµ häc.

 

 

 

 

 

-  Võa d¹y kÕt hîp víi «n tËp.

- Dùa vµo s¸ch «n tËp kiÕn thøc kÜ n¨ng; bé ®Ò thi trong «n tËp KT.

- B¸m s¸t néi dung kiÕn thøc kÜ n¨ng ®Î «n tËp cho HS

 Toµn bé GV

- Tæ chøc kiÓm tra cuèi n¨m häc .

- DuyÖt häc b¹ c¸c líp xÐt lªn líp.

- §¸nh gi¸ häc sinh trªn SMAS 3.5

-Tæng kÕt thùc hiÖn th«ng t­ míi .

- B¸m s¸t th«ng t­ 27.

XD Ma trËn ra ®Ò KT

- Ra ®Ò kiÓm tra m«n : To¸n, TV, ®Ó HS lµm quen víi ®Ò.

- Tæ tr­ëng chuyªn m«n

GVCN

 

 

-Tæ chøc tèt k× kÓm tra cuèi n¨m häc

-Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ häc sinh ®Çy ®ñ trªn SMAS.

BGH vµ GVCN

 

GVCN

-  Tæng kÕt n¨m häc.

 

 

HS toµn tr­êng

4. C¸c H§ kh¸c :

 

 

- Tæ chøc LÔ kØ niÖm 1-5 vµ 19-5.

- nãi chuyÖn truyÒn thèng ý nghÜa cña chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ vµ ®¹i th¾ng mïa xu©n 1975.

Mêi b¸c cùu chiÕn binh.

- Tæ chøc héi nghÞ tæng kÕt c«ng t¸c §éi ;cÊp giÊy khen Ch¸u ngoan B¸c Hå.

 

TPT

- Bµn giao c¬ së vËt chÊt  líp häc .

5 Bæ sung kÕ ho¹ch

 

 

 

 

BGH vµ GVCN

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KẾT QUẢ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TỒN TẠI, KHẮC PHỤC:

 

 

 

 

 

 

Trªn ®©y lµ nhiÖm vô cô thÓ cña Tæ 1 Trư­êng TiÓu häc Quang Trung  x©y dùng ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2021 - 2022.

 KÝnh mong Ban giám hiệu nhà trường vµ mäi thµnh viªn trong Tæ gãp ý ®Ó kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc của Tổ 1 ®ư­îc hoµn thiÖn h¬n, tõ ®ã c¸c ®ång chÝ GV trong Tæ dùa vµo ®ã lµm c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô cã tÝnh kh¶ thi cao, gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô n¨m häc 2021- 2022

 

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

                                   

 

Hiệu trưởng ( Duyệt)

 

ã duyệt)

 

VŨ THỊ VIỆT HÀ

      Quang Trung, ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2021

            Tổ trưởng

 

     (ĐÃ KÝ)

 

 

         Nguyễn Thị Liễu