Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học: 2021 - 2022 - Tổ 2+3

Kế hoạch Tổ 2+3

KẾ HOẠCH TỔ 2+3

NĂM HỌC: 2021 - 2022

I/ DANH SÁCH GIÁO VIÊN

 

STT

Hä vµ tªn gi¸o viªn

N¨m sinh

N¨m vµo ngµnh

Tr×nh ®é chuyªn m«n

Đảng

viên

D¹y líp

1

Phạm Thị Huê

1970

1992

CĐSP

x

2A

2

Trần Thị Mấn

1968

1989

ĐHSP

 

2B

3

Phạm Thị Sen

1973

1993

ĐHSP

 

2C

4

Trần Thị Minh

1967

1987

CĐSP

 

2D

5

Vũ Thị  Thắm

1992

2020

ĐHSP

 

3A

6

Đặng Thị Thanh Thúy

1987

2007

ĐHSP

x

3B

7

Nguyễn Thị Hà

1970

1990

CĐSP

 

3C

8

Trần Văn Bắc

1986

2007

ĐHTT

x

GVTD

9

Phạm Trung Nghiên

1974

2008

ĐHNN

 

GVTA

10

Nguyễn Thị Đào

1982

GVHĐ

ĐH

 

GVHĐ

 

II. ph©n c«ng chuyªn m«n

 

STT

Hä vµ tªn gi¸o viªn

Dạy môn,lớp

Chủ nhiệm lớp

Công tác khác

Số

 tiết /tuần

1

Phạm Thị Huê

To¸n, TVlíp 2A

2A

Tæ tr­ëng

22 tiÕt

2

Trần Thị Mấn

To¸n, TV líp 2B

2B

 

22 tiÕt

3

Phạm Thị Sen

To¸n, TV líp 2C

2C

 

22 tiÕt

4

Trần Thị Minh

To¸n, TV líp 2D

2D

 

22tiÕt

5

Vũ Thị  Thắm

To¸n, TV,AN,Đ.Đức

3A

 

22 tiÕt

6

Đặng T.Thanh Thúy

To¸n, TV, ÂN, ĐĐức 

3B

 

22 tiÕt

7

Nguyễn Thị Hà

To¸n, TV, AN,ĐĐức

3C

Tæ phã

22 tiÕt

8

Trần Văn Bắc

TDK3,K4

 

 

23 tiÕt

9

Phạm Trung Nghiên

TA K4, K5

 

 

23 tiÕt

10

Nguyễn Thị Đào

Tin học

 

 

26 tiÕt

 

  A/ Nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch

          Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 739/SGDĐT-GDTH ngày 30/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022;

Căn cứ Hướng dẫn số 389/KH-PGD ĐT-GDTH ngày 7/9/2021 của PGD&ĐT Kiến Xương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022 của cấp Tiểu học huyện Kiến Xương.

        C¨n cø vµo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Quang Trung. Tổ 2+3 x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2020 - 2021 nh­ sau:

              B/ §Æc ®iÓm t×nh h×nh:

  1. T×nh h×nh ®éi ngò gi¸o viªn :

1. Tæng sè c¸n bé gi¸o viªn trong Tæ n¨m häc 2021- 2022:  

* Tæng sè GV: 10 §/C   trong ®ã n÷ :   8 §/C .

* §¶ng viªn     3 §/C trong ®ã n÷ :     2 §/C .

* Con thương binh :    

2. Tr×nh ®é  gi¸o viªn:

* §¹t chuÈn:   10 §/C trong ®ã n÷ :  8 §/C.

+ Cao ®¼ng :   3 §/C trong ®ã n÷:   3 §/C.  

+ §¹i häc:      7 §/C trong ®ã n÷ :  5 §/C.

+ Trung cÊp:   0 §/C.

3. Häc sinh:

Sè TT

Khèi

Líp

T.Sè H.S

Con T.Binh - B.Binh

K.TËt (Hoµ NhËp)

1

II

4

118

58

0

1

2

III

3

97

46

0

3

       C¶ tæ

7

215

104

0

4

    

   II. ThuËn lîi :

      -  Tæ 2+3 lu«n nhËn ®­îc sù quan t©m vµ chØ ®¹o s¸t sao cña Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng trong mäi ho¹t ®éng.

     -  §a sè phô huynh häc sinh quan t©m tíi sù nghiÖp gi¸o dôc vµ con em m×nh nªn còng t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho phong trµo d¹y vµ häc cña tæ 2+3

    -  Phong trµo x· héi ho¸ gi¸o dôc ë ®Þa ph­¬ng ngµy cµng ph¸t triÓn, phong trµo khuyÕn häc ë c¸c dßng hä ®­îc quan t©m.

    -  Gi¸o viªn cã tinh thÇn tù häc tù rÌn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. BiÕt ®oµn kÕt th­¬ng yªu gióp ®ì ®éng viªn nhau trong lóc gÆp khã kh¨n v­¬n lªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. §Æc biÖt lµ c¸c ®ång chÝ §¶ng viªn ®· nªu cao vai trß tiªn phong g­¬ng mÉu dÉn ®Çu trong mäi c«ng viÖc.

  -  Gi¸o viªn thùc hiÖn tèt d©n chñ ho¸ trong tæ vµ thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng ''KØ c­¬ng, t×nh th­¬ng, tr¸ch nhiÖm”.

   -  Phong trµo thi ®ua : ''D¹y tèt häc tèt” cña tæ 2+3 ph¸t triÓn, chÊt l­îng d¹y vµ häc nhiÒu n¨m qua ®¹t kÕt qu¶ tèt.

   - C¬ së vËt chÊt líp häc khang trang s¹ch sẽ, cã ®ñ bµn ghÕ, s¸ch v phôc vô d¹y vµ häc.

   - Cã nhiÒu häc sinh ch¨m ngoan häc giái.   

   III. Khã kh¨n:

*VÒ phÝa gi¸o viªn:

   - §éi ngò gi¸o viªn ®· ®­îc båi d­ìng n©ng lªn vÒ mäi mÆt song ch­a ngang tÇm víi nhiÖm vô vµ yªu cÇu ngµy cµng cao cña Gi¸o dôc.

    + Tr×nh ®é tin häc cña GVcßn h¹n chÕ

    + §éi ngò gi¸o viªn giái lµm nßng cèt ch­a nhiÒu.

   - Cßn cã GV nhµ ë xa tr­êng nªn khã kh¨n trong viÖc ®i l¹i vµ gÆp gì phô huynh HS

        * VÒ phÝa phô huynh vµ  häc sinh :

   - Mét sè Ýt phô huynh ch­a quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh cßn phã mÆc cho gi¸o viªn chñ nhiÖm líp.

   - Cßn cã nhiÒu häc sinh hoµn c¶nh khã kh¨n thiÕu thèn kinh tÕ vµ mÊt m¸t t×nh c¶m. NhiÒu HS thuéc diÖn hé nghÌo vµ cËn nghÌo.

   - Cßn cã HS ch­a ngoan, c¸ biÖt vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc.

   - Cßn 1 sè HS nhËn thøc chËm, viÕt ch÷ kh«ng râ rµng,đọc bài còn nhỏ, ch­a ch¨m häc....

  C/ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021 – 2022

  1. NHIỆM VỤ CHUNG

           1. Năm học 2021-2022 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép với mục tiêu: tăng cường, tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh xảy ra; Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 2;

    2. Chăm lo xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, đảm bảo chất lượng dạy học các môn học bắt buộc  theo chương trình (đặc biệt là chuẩn bị đội ngũ giáo viên môn Tin học và môn Ngoại ngữ dạy lớp 3 Chương trình GDPT 2018 thực hiện từ năm học 2022- 2023);

           3. Tiếp tục chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động giáo dục của nhà trường; đảm bảo tính dân chủ, công khai, thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường; phối hợp giữa nhà  trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường. (Thực hiện đổi mới quản lý, quản trị trường học được quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập và Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học.)

           4. Linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để khắc phục, ứng phó với tác động của dịch Covid-19; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện các hoạt động dạy học năm học 2021-2022 trong điều kiện diễn biến dịch Covid-19 phức tạp; có các phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh; tổ chức xây dựng kho học liệu điện tử phù hợp để sẵn sàng cho việc tổ chức dạy học trực tuyến, trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo thực hiện theo phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” của Ngành Giáo dục.

     5.Đổi mới mạnh mẽ trong công tác phát triển năng lực đội ngũ giáo viên; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên, tăng cường bồi dưỡng giáo viên . Có 7/10 đồng chí có trình độ Đại học, 1 đồng chí đang học Đại học, chú trọng phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trong tổ 2+3. 

- Tæ 2+3 từng bước phải tạo ra được diện mạo mới, một bước tiến mới, một dấu ấn mới, một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, thân thiện, chất lượng và bình đẳng, tạo ra một “Thương hiệu riêng”,  để các em thấy hạnh phúc, tự hào về lớp của mình và luôn cảm nhận được “Mỗi ngày đến líp là một ngày vui”.

 II / NhiÖm vô cô thÓ :

   1./ DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PCGDTH-CMC

1.1/  ChØ tiªu

               -  Duy trì số lượng được giao, không có HS bỏ học.

           -  Duy trì lớp ăn bán trú.

               - Duy trì và giữ vững PCGDTH mức độ III.

         *  Số lượng giao đầu năm học 2021- 2022

 

Lớp

 

Sĩ số

 

Kì 1

Kì 2

Duy tr× SL

Tỉ lệ C.C

Duy tr× SL

Tỉ lệ C.C

2A

32

100%

99,7 – 100%

100%

99,7 – 100%

2B

30

100%

99,7 – 100%

100%

99,7 – 100%

2C

27

100%

99,7 – 100%

100%

99,7 – 100%

2D

29

100%

99,7 – 100%

100%

99,7 – 100%

3A

32

100%

99,7 – 100%

100%

99,7 – 100%

3B

32

100%

99,7 – 100%

100%

99,7 – 100%

3C

34

100%

99,7 – 100%

100%

99,7 – 100%

1.2/. BiÖn ph¸p :

  a) Lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu tra vµ huy ®éng ;

    - Do tình hình dịch covid 19 diễn biến phức tạp nên nhà trường khai giảng năm học mới theo sự chỉ đạo của SGD nhưng vẫn gây được ấn tượng sâu sắc đối với phụ huynh và học sinh. 

b) Duy tr× :  - X©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc th©n thiÖn, t¹o c¶nh quan hÊp dÉn ®Ó c¸c em c¶m thÊy  Mçi ngµy ®Õn tr­êng lµ mét ngµy vui’’. Tõ ®ã yªu tr­êng, mÕn líp ®i häc víi tû lÖ chuyªn cÇn cao. 

      - Th­êng xuyªn kiÓm tra sÜ sè hµng ngµy, tuÇn, th¸ng ®Ó ph¸t hiÖn vµ kÞp thêi vËn ®éng häc sinh cã nguy c¬ bá häc trë l¹i líp. Cã ®ñ hå s¬ sæ s¸ch, biÓu b¶ng theo dâi chuyªn cÇn tõ gi¸o viªn chñ nhiÖm ®Õn §éi ThiÕu niªn TiÒn phong Hå ChÝ Minh vµ Ban Gi¸m hiÖu nhµ tr­êng. Hµng tuần, hàng th¸ng c¸c líp b¸o c¸o sè l­îng, tû lÖ chuyªn cÇn cña líp vÒ tr­êng, tr­êng b¸o c¸o vÒ PGD.

      - Thường xuyên phụ đạo học sinh chưa đạt, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, tránh ngồi nhầm lớp, kịp thời phát hiện và ngăn chặn học sinh bỏ học. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, lấy chất lượng duy trì số lượng.

     -Tuyªn truyÒn tíi phô huynh vµ HS lµm tèt c«ng t¸c phßng chèng dÞch COVID 19.

     -  Cã b¶ng chuyªn cÇn ®Æt t¹i líp ®Ó HS  hµng ngµy ®­îc ghi tªn:  Ngµy em ®Õn líp.

     -  KÕt hîp tèt 3 m«i tr­êng gi¸o dôc: Nhµ tr­êng - Gia ®×nh - X· héi, ®Æc biÖt lµ héi cha mÑ häc sinh ®Ó ng¨n chÆn HS cã nguy c¬ bá häc.

    - Tuyªn truyÒn häc sinh ®i häc ®Òu, ®óng giê.

    - Thường xuyên phụ đạo học sinh nhận thức chậm, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, tránh ngồi nhầm lớp, kịp thời phát hiện và ngăn chặn học sinh bỏ học. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, lấy chất lượng duy trì số lượng.

 

                          B¶ng giao sè lư­îng cho tõng gi¸o viªn.

 

Sè TT

Hä vµ tªn GVCN

Líp

SÜ sè giao

Con T.Binh - B.Binh

Ghi chó

1

Phạm Thị Huê

2A

32

14

0

 

2

Trần Thị Mấn

2B

29

15

0

 

3

Phạm Thị Sen

2C

29

16

0

 

4

Trần Thị Minh

2D

28

13

0

 

   5

Vũ Thị Thắm

3A

32

12

0

 

6

Đặng Thị Thanh Thúy

3B

32

20

0

 

7

Nguyễn Thị Hà

3C

33

15

0

 

 

        2./ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

2.1./ Giáo dục sự hình thành và phát triển năng lực phẩm chất học sinh

a) Chỉ tiêu

- Thực hiện nghiêm túc và có chất lượng giảng dạy môn Đạo đức cũng như các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khoá.

- Tham gia các hoạt động sao nhi đồng, đội Thiếu niên tiền phong HCM.

- 215/215 = 100% số học sinh được đánh giá thực hiện tốt và đạt về năng lực, phẩm chất. Cụ thể:

  * Phẩm chất:

  Khối  2 (198 HS) PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

PHẨM CHẤT CHỦ YẾU

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%

 

PC1: Yêu nước

100

84,7

18

15,3

0

 

 

PC2: Nhân ái

98

83

20

17

0

 

 

PC3: Chăm chỉ

100

84,7

18

15,3

0

 

 

PC4: Trung thực

105

88,9

13

11,1

0

 

 

PC5: Trách nhiệm

98

83

18

17

0

 

 

      Khối 3( 97 HS)

 

Khối

Chăm học chăm làm

Tự tin trách nhiệm

Tốt

Đạt

Cần có gắng

Tốt

Đạt

Cần có gắng

  Số

lượng

Tỉ lệ

  %

  Số

lượng

Tỉ lệ

  %

  Số

lượng

Tỉ lệ

  %

  Số

Lượng

Tỉ lệ

  %

  Số

lượng

Tỉ lệ

  %

  Số

lượng

Tỉ lệ

  %

3

81

83,5

16

16,5

0

0

83

85,6

14

14,4

0

0

 

 

 

Khối

Trung thực kỉ luật

Đoàn kết yêu thương

Tốt

Đạt

Cần có gắng

Tốt

Đạt

Cần có gắng

  Số

lượng

Tỉ lệ

  %

  Số

lượng

Tỉ lệ

  %

  Số

lượng

Tỉ lệ

  %

  Số

Lượng

Tỉ lệ

  %

  Số

lượng

Tỉ lệ

  %

  Số

lượng

Tỉ lệ

  %

3

85

87,6

12

12,4

0

0

90

92,8

7

7,2

0

0

  

     * Năng lực

Khối  2 (118 HS) NĂNG LỰC CỐT LÕI

NĂNG LỰC CỐT LÕI

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%

* Năng lực chung:

 

 

 

 

 

 

 

NLC1: Tự chủ và tự học

105

88,9

13

11,1

0

 

 

NLC2: Giao tiếp và hợp tác

100

84,7

18

15,3

0

 

 

NLC3: GQVĐ và sáng tạo

98

83

20

17

0

 

 

* Năng lực đặc thù:

 

 

 

 

 

 

 

NLĐT1: Ngôn ngữ

105

88,9

13

11,1

0

 

 

NLĐT2: Tính toán

105

88,9

13

11,1

0

 

 

NLĐT3: Khoa học

 

 

 

 

 

 

 

NLĐT4: Công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

NLĐT5: Tin học

 

 

 

 

 

 

 

NLĐT6: Thẩm mĩ

100

84,7

18

15,3

0

 

 

NLĐT7: Thể chất

103

87,3

15

12,7

0

 

 

Khổi 3(97HS)

 

 

 

 

 

Khối

  3

Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự học và giải quyết vấn đề

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

  SL

Tỉ

lệ

 

  SL

Tỉ

 lệ

  

  SL

Tỉ

lệ

 

  SL

Tỉ

lệ

  

  SL

Tỉ

 lệ

 

  SL

Tỉ

lệ

 

  SL

Tỉ

lệ

 

  SL

Tỉ

 lệ

  

  SL

Tỉ

lệ

 

90

92,8

7

7,2

0

0

88

90,7

9

9,3

0

0

89

91,8

8

8,2

0

0

b) BiÖn ph¸p

    - Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động.

         - Giáo dục phẩm chất đạo đức học sinh thông qua việc thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Phát động học sinh sưu tầm sách; đọc, kể chuyện về Bác Hồ, nêu gương người tốt việc tốt ở những buổi sinh hoạt đội, chào cờ đầu tuần, tiếp tục thực hiện tốt việc tích hợp giảng dạy, giáo dục Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong 02 tuần theo quy định ( 01 bài dạy Tuần 7, 01 bài dạy trong tuần 8); Tích hợp tài liệu Bác Hồ với những bài học về đạo đức và lối sống dành cho học sinh từ lớp 2-5 duy trì mỗi tháng 01 bài được tích hợp vào tiết đạo đức.

   - Thực hiện tốt chủ đề năm học và chương trình công tác Đội và sao nhi đồng. Chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Gi¸o viªn chñ nhiÖm chủ động phối hợp với gia đình  giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

   - Giáo dục cho học sinh đạo lý và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng các hoạt động chăm sóc gia đình thương binh liệt sỹ,  ... Đẩy mạnh phong trào làm việc thiện, giúp đỡ bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

       - Giáo dục học sinh không vi phạm nội quy nhà trường, chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông, giáo dục phòng chống các tai tệ nạn xã hội. Thực hiện việc tích hợp tài liệu “Văn hóa giao thông” dành cho học sinh từ lớp 2-3, duy trì mỗi tháng 01 bài  được  tích hợp vào tiết Giáo dục tập thể của Khối 2, Khối 3 nhằm đảm bảo việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn đối với học sinh.

Tổ chức cho phụ huynh học sinh kí cam kết về việc hướng dẫn con em mình chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi ngồi trên xe máy và đặc biệt học sinh không đi xe đạp đến trường.

 -. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, dân ca, múa, hát, khiêu vũ sân trường. Hướng dẫn học sinh tự quản, chủ động tự tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để học sinh mỗi ngày đến líp thực sự là một ngày vui.

  2.2./ Giáo dục các môn học và hoạt động giáo dục khác

a) Chỉ tiêu

   - 100% học sinh lớp 2  hoàn thành chương trình lớp học.

  - 100% học sinh lớp 3 hoàn thành chương trình lớp học.

  - 100% GV thực hiện nghiêm túc quy định,  nền nếp chuyên môn.

  - 100% GV thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch và thời khoá biểu. Dạy đủ các môn học có chất lượng, bám sát các yêu cầu theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn.

  -  Khuyến khích có nhiÒu häc sinh  tham gia giải và ®¹t gi¶i To¸n qua m¹ng, Olimpic TiÕng Anh, Tr¹ng nguyªn TiÕng ViÖt cÊp huyện, cấp tỉnh.

  - 100% GV trong tæ thùc hiÖn nghiªm tóc quy ®Þnh, nÒn nÕp chuyªn m«n.

      + §ñ c¸c lo¹i hå s¬ gi¸o ¸n theo quy ®Þnh

      + Quy ®Þnh vÒ so¹n gi¶ng, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh theo Thông tư 22/2016 và TT27/2020 của BGD ĐT.

      + Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ giê d¹y vµ xÕp lo¹i gi¸o viªn theo quy định.

      + Thùc hiÖn nghiªm tóc chÊt lưîng nh÷ng quy ®Þnh vÒ sinh ho¹t chuyªn m«n côm, ®¶m b¶o ®óng lÞch, néi dung thiÕt thùc cã t¸c dông n©ng cao chÊt lư­îng d¹y vµ häc.

    - 100% GV trong tæ thùc hiÖn nghiªm tóc ch­ư¬ng tr×nh, thêi kho¸ biÓu. D¹y ®ñ c¸c m«n häc cã chÊt l­ưîng, b¸m s¸t c¸c yªu cÇu theo chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng cña bé m«n.

   - Duy tr× 100% sè líp häc 2 buæi/ngµy; 10 buæi/tuÇn.

   - Thùc hiÖn d¹y tin häc, d¹y Ngo¹i ng÷ (m«n TiÕng Anh),cho häc sinh tõ líp 3 theo ®óng chư­¬ng tr×nh vµ hư­íng dÉn cña Së GD - §T.

   - Thùc hiÖn tèt viÖc ®æi míi ph­ư¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, tÝch cùc tæ chøc c¸c chuyªn ®Ò  gi¶ng d¹y ë tæ, côm chuyªn m«n. TËp trung cho chuyªn ®Ò ®æi míi ph­ư¬ng ph¸p d¹y häc, chuyªn ®Ò rÌn ch÷ gi÷ vë vµ chuyªn ®Ò n©ng cao chÊt lư­îng häc sinh giái.

     - Thực hiện tèt c¸c kú kiÓm tra trong n¨m ®¶m b¶o an toµn- nghiªm tóc- ®óng quy chÕ ®Ó ph¶n ¸nh thùc chÊt chÊt l­îng d¹y cña gi¸o viªn vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh.

    -  Toàn tổ cã Ýt nhÊt 3 gi¸o viªn ®­îc c«ng nhËn GV d¹y giái cÊp huyÖn vµ cã Ýt nhÊt 01 gi¸o viªn d¹y giái cÊp TØnh trë lªn.

    -  Gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc ë nh÷ng n¨m häc tr­íc, phÊn ®Êu 100% sè líp ®¹t chÊt l­îng nhµ tr­êng giao. Cô thÓ:

    * Cụ thể chỉ tiêu phấn đấu cho các môn kiểm tra theo lịch của PGD&ĐT như sau:  

 

B¶ng giao chÊt lư­îng cuối năm cho tõng khối lớp. C¸c m«n ®¸nh gi¸ b»ng ®iÓm sè

                                                                  LỚP 2

Môn

TS

Điểm

HS

1 - 2

3 - 4

5 - 6

7 - 8

9 – 10

 

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

T.Việt

118

0

0

0

0

3

2,5

15

12,7

100

84,8

Toán

118

0

0

0

0

4

3,4

14

11,8

100

  84,8

T.Anh

118

0

0

0

0

3

2,5

17

14,4

98

83,1

Tin

118

0

0

0

0

3

2,5

17

14,4

98

83,1

 

 

 

LỚP 3

Môn

TS

Điểm

HS

1 – 2

3 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

 

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

T.Việt

97

0

0

0

0

3

3,1

13

13,4

81

83,5

Toán

97

0

0

0

0

2

2,1

15

15,5

80

82,4

T.Anh

97

0

0

0

0

3

3,1

24

  24,7

70

72,2

Tin

97

0

0

0

0

4

4,1

13

  13,4

80

82,7

 

B¶ng giao chÊt lư­îng cuèi n¨m cho tõng khèi líp.

                                         C¸c m«n ®¸nh gi¸ b»ng  nhËn xÐt.

                                                               LỚP 2

 

Môn

TSHS

    Hoàn thành tốt

    Hoàn thành

SL

%

SL

%

    Đạo đức

118

100

84,7

18

15,3

   Âm nhạc

118

102

86,4

16

13,6

   Mĩ thuật

118

95

80,5

23

19,5

  Thể dục

118

105

90

13

10

  TN&XH

118

100

84,7

18

15,3

 

                                                               LỚP 3

Môn

TSHS

    Hoàn thành tốt

    Hoàn thành

SL

%

SL

%

    Đạo đức

97

50

51,5

47

48,5

   Âm nhạc

97

45

46,4

52

53,6

   Mĩ thuật

97

40

41,2

57

58,8

  Thể dục

97

60

61,9

37

38,1

  TN&XH

97

60

61,9

37

38,1

  Thủ công

97

65

67

32

33

                                                                   

- Đánh giá kết quả giáo dục học sinh (theo TT 27/2020)

Khối

TS

HS 

Hoàn thành xuất sắc

Hoàn thành Tốt

Hoàn thành

Chưa HT

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Khối 2

118

30

25,4

20

16,9

68

57,7

0

0

 

 

- Kết quả số lượt học sinh tham gia các hội thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Tiếng Anh qua mạng, Giải Toán qua mạng các cấp:  

 

Môn/ Khối

Tiếng Anh qua mạng

Giải Toán qua mạng

Trạng Nguyên Tiếng Việt

Ghi chú

Cấp trường

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Cấp QG

Cấp trường

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Cấp QG

Cấp trường

Cấp huyện

Cấp

 tỉnh

Cấp QG

Khối II

 

 

 

 

16

14

10

 

28

17

11

 

 

Khối III

15

12

6

 

17

12

4

 

25

15

10

 

 

Toàn trường

15

12

6

 

33

26

14

 

53

32

21

 

 

 

  * C¸c héi thi:

  + Cã 1 GV ®¹t CSTĐ cơ sở :        -  Đặng Thị Thanh Thúy               

  + Cã 2 GV ®¹t GVG cÊp HuyÖn :  

            - Phạm Thị Huê              - Nguyễn Thị Hà                            

   b, BiÖn ph¸p:

    -Thùc hiÖn ®óng quy chÕ chuyªn m«n :

    + GV cã ®ñ c¸c lo¹i hå s¬ gi¸o ¸n theo quy ®Þnh công văn số 248/PGD ĐT  .

    + D¹y ®ñ, ®óng néi dung ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc.

    + So¹n gi¶ng, duyÖt bµi ®óng lÞch, ®óng néi dung ch­¬ng tr×nh thêi khãa biÓu.       .

    + §¸nh gi¸ xÕp lo¹i häc sinh theo Thông tư 22/2016, Thông tư 27/2020 có hiệu quả của BGD ĐT.

    + Dù giê, dù chuyªn đề ®Çy ®ñ ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.

    + Thùc hiÖn tèt sinh ho¹t chuyªn m«n tæ, khèi vµo chiÒu thø  tuÇn 3,4 hµng th¸ng.

    + Thèng nhÊt trong khèi, bµn bµi khã tr­íc khi lªn líp

    + KhuyÕn khÝch GV lµm ®å dïng d¹y häc vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®å dïng d¹yhäc.

    + ¦ng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc.

    + Th­êng xuyªn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, n©ng cao hiÖu qu¶ giê lªn líp. .

    + Ph©n lo¹i ®èi t­îng HS  ngay tõ ®Çu n¨m, cã kÕ hoach båi giái phô kÐm, n©ng chÊt l­îng ®¹i trµ.

   + Ph¸t huy vai trß cña Héi ®ång tù qu¶n vµ nhãm b¹n cïng tiÕn.

   + N©ng cao chÊt l­îng d¹y HS kh¸ giái ,gi¶i to¸n m¹ng ,tiÕng anh m¹ng, Tr¹ng nguyªn TiÕng ViÖt.

   + Lµm tèt c«ng t¸c : RÌn ch÷, gi÷ vë

   + Lång ghÐp rÌn kü n¨ng sèng trong c¸c bµi häc, m«n häc.

    - Tæ chøc cho GV ®­îc tham gia thao gi¶ng ,héi gi¶ng cÊp Tr­êng , cÊp HuyÖn, cÊp TØnh .  -  Khuyến khích các lớp tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: Thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, CLB Toán tuổi thơ, em giỏi Tiếng Việt, Giữ vở sạch - Viết chữ đẹp, Olympic các môn học, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho Giáo viên và học sinh Tiểu học, … phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh tiểu học để học sinh, giáo viên được giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau.

   - Dạy tin học và Tiếng Anh cho học sinh lớp 2,3.

       b.1 Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch giáo dục

                 Năm học 2021 - 2022 là năm học thứ hai giáo dục tiểu học thực hiện song song hai chương trình giáo dục phổ thông: Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đối với lớp 3,4,5 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1,2.

               b.2) Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp2

                  Xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức dạy học lớp 2 theo hướng dẫn theo các văn bản hướng dẫn chuyên môn đối với cấp tiểu học đã được Bộ GDĐT, Sở GDĐT ban hành. (Gồm: Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học; Công văn số 3535/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm ở cấp tiểu học; Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn tổ chức dạy học Tin học tổ chức hoạt động tin học ở cấp tiểu học; Công văn số 681/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tiếng Anh tự chọn lớp  2; Công văn số 1315/BGDĐT- GDTH Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; Công văn 513/SGDĐT-GDTH ngày 03/6/2020 của Sở Giáo dục  Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021.)

  b.3) Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 3 .

            Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông 2006, nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 3 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh để chủ động tiếp cận với Chương trình giáo dục phổ thông 2018. (Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.)

 b.4)Chủ động thực hiện các giải pháp hạn chế tác động của dịch Covid-19; thực hiện đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học đối với cấp Tiểu học

Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện các hoạt động dạy học năm học 2021-2022 trong điều kiện diễn biến dịch Covid-19 phức tạp; chủ động chuẩn bị 3 phương án, kịch bản cụ thể để tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh, khả năng đáp ứng của nhà trường và điều kiện thực tế của học sinh:

    - Dạy học bằng hình thức trực tiếp.

  - Dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

 - Dạy học bằng hình thức trực tuyến.

     Tổ chức tập huấn cho giáo viên kỹ năng dạy học trực tuyến, sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ năng học trực tuyến và học trên truyền hình; sử dụng có hiệu quả học liệu sẵn có và tổ chức xây dựng kho học liệu điện tử phù hợp sẵn sàng cho việc tổ chức dạy học bằng nhiều phương án phù hợp với từng đối tượng trong điều kiện dịch diễn biến phức tạp phải thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo thực hiện theo phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” của ngành Giáo dục; dạy học trực tuyến phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường, kỹ năng của giáo viên, khả năng tiếp thu, lĩnh hội và đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của học sinh; khi thực hiện phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu về CSVC, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến và hướng dẫn sử dụng cho giáo viên và học sinh theo quy định. (Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ GDĐT ban hành Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.)

- GV tiếp tục  chủ động xây dựng KHDH tranh thủ thời gian dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, tổ chức DH trực tiếp, ưu tiên dạy nội dung kiến thức cốt lõi và những nội dung không thể hoặc khó tổ chức DHTT, bảo đảm KHDH và CLGD. Lồng ghép trong các giờ CC, SHTT không tổ chức tập trung sân trường.

- Phân công GV xây dựng KHDH trực tuyến các môn học:

Thời gian

Môn học

Thời gian

Môn học

7h 15’ đến 7h 50’

Toán

14h 00’ đến 14h 35’

Âm nhạc

8h 00’ đến 8h 35’

Tiếng Việt

14h 50’ đến 15h 25’

Tiếng Anh

9h 00’ đến 9h 35’

Mĩ thuật

15h 35’ đến 16h 10’

TN&XH 2,3

9h 50’ đến 10h 20’

Thể dục

16h 15’ đến 16h 50’

Lịch sử/ Địa lí

+ Họp tổ, thống nhất bài dạy trong khối.

+ Các môn Toán, T.V, T.A 3 tiết dạy bài mới/ tuần; thời gian còn lại giao bài tập chấm, chữa. các môn ít giờ 1 tiết/ tuần. (Như đã thực hiện từ năm học trước)

 

Thứ/ Môn

Tiếng Anh

Âm nhạc

Mĩ thuật

GDTC/ TD

TN&XH/ KH

Ghi chú

Hai

 

 

 

K2

K3

 

.

Ba

 

K3

K2

K3

 

 

K2

 

K3

 

 

 

Năm

K3

 

 

 

 

K2

Sáu

 

 

 

 

K2

K3

 

* Đối với học sinh lớp 2

   - Nhà trường chủ động liên hệ và hướng dẫn cha mẹ học sinh phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của phụ huynh học sinh; lựa chọn những nội dung cần thiết để hướng dẫn cha mẹ học sinh nhằm duy trì việc học tập đối với học sinh lớp 2; khảo sát, nắm bắt thông tin đầy đủ về đối tượng học sinh trong độ  lớp 2 gặp khó khăn như ở với ông bà cao tuổi không thể hỗ trợ các em học tập trong thời gian ở nhà thì GV chủ nhiệm giao bài tới phụ huynh nhưng vẫn đảm bảo phòng chống dịch và sẵn sàng cho kịch bản dạy học trực tiếp khi học sinh trở lại trường học tập và có phương án tăng cường riêng cho đối tượng học sinh gặp khó khăn.

     - Tổ chức dạy học trực tuyến với hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi đối với học sinh  lớp 2. đảm bảo các điều kiện về CSVC, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, học liệu dạy học trực tuyến; giáo viên được hướng dẫn sử dụng phần mềm, có các kỹ năng cần thiết khi tổ chức dạy học trực tuyến; cha mẹ học sinh được thông báo lịch học, hướng dẫn sử dụng và chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng phối hợp cùng giáo viên hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học trực tuyến tại nhà; thời khóa biểu phải được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học, phân bổ hợp lý về thời lượng dạy học trong tiết học/buổi học, thời điểm tổ chức học trong ngày và trong tuần phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, không gây áp lực đối với học sinh; ưu tiên dạy học môn Tiếng Việt và môn Toán đảm bảo giúp học sinh hình thành kỹ năng đọc, viết, nói, nghe, kỹ năng tính toán và các kỹ năng cơ bản cần thiết ban đầu theo quy định.

  + Thống kê số học sinh khối  2 có thiết bị sử dụng đáp ứng học trực tuyến:

Khối

Sĩ số

Số HS có điều kiện học trực tuyến

Ghi chú

2A

32

24 = 75%

Hiện tại khối 2 có 96/118 = 81,4% số học sinh khối 2 có thiết bị sử dụng đáp ứng học trực tuyến. 

2B

29

    25 =   86,2%

2C

29

                       27 =  93,1%

2D

28

  20  = 71,4%

 

+ Với những học sinh không đủ điều kiện máy tính hay điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet để tổ chức dạy học trực tuyến theo quy định, nhà trường yêu cầu GVCN phối hợp cùng cha mẹ học sinh triển khai thực hiện giải pháp học tập qua truyền hình trong chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 2” đã được Bộ GDĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV7) xây dựng để giúp học  sinh lớp 2 học phần Học vần môn Tiếng Việt được phát trên sóng (kênh) VTV7 và các ứng dụng khác bắt đầu từ ngày 06/9/2021. Giáo viên sử dụng các bài giảng trong chuyên mục “Dạy Tiếng Việt lớp 2” để gửi bài giảng đến cha mẹ học sinh qua các ứng dụng phổ biến, thông dụng như Facebook, Zalo, Email, …, phối hợp cùng giáo viên hướng dẫn học sinh chủ động học tập ở nhà phù hợp với khung thời gian, điều kiện cụ thể và khả năng đáp ứng của gia đình học sinh.

*. Đối với học sinh lớp 3

    - Sử dụng hiệu quả kho học liệu sẵn có và tổ chức xây dựng kho học liệu bổ sung, sẵn sàng tổ chức dạy học bằng các phương án phù hợp với từng đối tượng trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đảm bảo thực hiện theo phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học tập” của ngành Giáo dục.

+ Thống kê số học sinh khối 3 có thiết bị sử dụng đáp ứng học trực tuyến:

Khối

Sĩ số

Số HS có điều kiện học trực tuyến

Ghi chú

3A

     32

32 = 100%

 

3B

31

28 = 90,3%

 

3C

33

32 = 96,9%

 

 

     97

                       92= 94,8%

 

 

- Giáo viên căn cứ vào Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và vận dụng hợp lý hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 để điều chỉnh, thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học, thực hiện tinh giản và dạy học các nội dung cốt lõi cho phù hợp.

  - Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc Bộ tài liệu “Giáo dục ATGT dành cho học sinh tiểu học” (Đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam phối hợp biên soạn) trong nhà trường theo hướng linh hoạt, tích hợp, lồng ghép nội dung Giáo dục ATGT theo các chủ đề với các môn học, hoạt động giáo dục ở các khối lớp.

    Vận dụng một cách linh hoạt và hiệu quả theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động thư viện trong các trường tiểu học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. (Công văn số 430/BGDĐT-GDTH ngày 30/01/2019 nhằm hình thành thói quen đọc sách, phát triển năng lực, phẩm chất và tăng  cường ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học; Công văn số 5750/BGDĐT- GDTH ngày 31/12/2020 về việc tổ chức các hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ năm học 2020-2021.)

    b.5)Thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học

      Xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung giáo dục địa phương linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể đảm bảo mục tiêu và chất lượng giáo dục. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục của địa phương vào chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm để phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ phát triển nhận thức của học sinh theo từng khối lớp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, không gây áp lực, quá tải cho học sinh khi thực hiện.

    b.6) Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ, Tin học và chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thực hiện Chương trình môn tiếng Anh tự chọn lớp 2 đảm bảo các yêu cầu được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020. Tiếp tục triển khai Chương trình thí điểm Tiếng Anh tự chọn cấp Tiểu học đối với học sinh lớp 3 (Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học); tổ chức dạy Tiếng Anh 4 tiết/tuần cho học sinh lớp 3, có những giải pháp tiếp cận Chương trình môn Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách linh hoạt.Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa môn Tiếng Anh là môn học bắt buộc với thời lượng 4 tiết/tuần dành cho học sinh lớp 3 từ năm học 2022-2023.

Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh; tập trung vào đánh giá thường xuyên để hỗ trợ học tập; bài kiểm tra cuối học kỳ cần có đủ cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết theo quy định.

Tổ chức tốt câu lạc bộ, tham gia ngày hội Tiếng Anh các cấp (Dự kiến cấp cụm vào tháng 10+11/2021; cấp huyện tháng 02+3/2022).

b.7) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học:

    Tổ chức hiệu quả dạy học môn Tin học theo quy định trong chương trình và thực hiện các giải pháp phù hợp tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục tin học, hoạt động giáo dục STEM tiếp cận công nghệ số nhằm phát triển duy khoa học máy tính, các năng lực đặc thù: năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lực công nghệ và năng lực tin học cho học sinh tiểu học; tạo hội cho học sinh lớp 2 được tiếp cận giáo dục Tin học.

b.8) Ðổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đánh giá học sinh tiểu học.

b.8.1/ Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

      Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh (Khuyến khích giáo viên vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực như dạy học theo dự án, bản đồ tư duy,…vào dạy học để nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục);

     Tích cực tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu bài học (Theo hướng dẫn tại Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học được cụ thể hoá ở công văn số 514/SGDĐT-GDTH ngày 03/6/2020 của Sở GDĐT).

  Có kế hoạch chủ động xây dựng kịch bản chuyển từ hình thức dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến khi dịch bệnh bùng phát, đảm bảo phù hợp với điều kiện hạ tầng CNTT và tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học.

    -Tổ chức thực hiện có hiệu quả tủ sách phụ huynh tại các lớp học, thư viện xanh, xây dựng góc học tập và trang trí lớp học.

   -Trong mỗi tiết dạy giáo viên phải quan tâm, chăm sóc đến các đối tượng học sinh trong cùng một lớp, giảng dạy linh hoạt lấy học sinh làm trung tâm để học sinh được học tập vừa sức, hiệu quả.

  - Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế chuyên môn. Hồ sơ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định (Thực hiện theo Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ GD&ĐT cùng với các loại hồ sơ theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học).

   Chiều thứ 4 tuần 3 của tháng giáo viên trong tổ tham gia SHCM qua trang mạng thông tin “Trường học kết nối” để đảm bảo tính liên tục trong từng tuần, từng tháng, từng học kì và cả năm học. Quan tâm đến các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và chuyên đề bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Chuyên đề dạy học các môn học đối với lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018.

  Phân công các cụm sinh hoạt chuyên môn trong năm học:

        Nhà trường sinh hoạt chuyên môn cụm tại cụm Thanh Nê gồm các trường:

Cụm

Các trường trong cụm

Cụm trưởng

Thanh Nê

Thanh Nê, Quang Lịch, Bình Minh, Quang Trung, Quang Hưng, Quang Minh.

Đ/c Trần Thị Hương Giang

Hiệu trưởng TH Thanh Nê

  • Lịch sinh hoạt chuyên môn tại trường:

+  Tuần 3 +4 của tháng sinh hoạt tổ.

         Năm học này nhà trường tiếp tục quan tâm tới việc sinh hoạt chuyên môn theo Công văn 514/SGDĐT-GDTH ngày 3/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình và tập huấn CTGDPT 2018 đối với lớp 3.

   b.8.2) Tiếp tục thực hiện đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

     Đối với học sinh lớp 3 tiếp tục được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 30/2014  và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT. Đối với học sinh lớp 2 được đánh giá theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT dựa trên nguyên tắc: Đánh giá học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt được theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và những biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh theo yêu cầu cần đạt của chương trình; thực hiện đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học sinh;

     Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.

    Thực hiện nghiêm túc bàn giao kết quả giáo dục cuối năm học, phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để học sinh “ngồi nhầm lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.

 b.9)Phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu

      Giáo viên làm tốt công tác phát hiện học sinh năng khiếu ở tất cả các môn nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về: đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, từ đó có kế hoạch tập trung, ưu tiên bồi dưỡng, phát triển năng khiếu học sinh.

      Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực học sinh về các lĩnh vực giáo dục: Thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, CLB Toán tuổi thơ, Olympic các môn học, các hoạt động giao lưu Tiếng Anh cho Giáo viên và học sinh Tiểu học, … trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh tiểu học để học sinh, giáo viên được giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau.

   2.3) Công tác giáo dục thể chất, thẩm mỹ và vệ sinh môi trường

     *) ChØ tiªu: Gi¸o dôc thÓ chÊt vµ thÈm mü vµ vÖ sinh m«i tr­êng ®­îc lång ghÐp trong phong trµo thi ®ua “ X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” do BGD&§T ph¸t ®éng, nhµ tr­êng cÇn chó träng lµm tèt:

    - X©y dùng tr­êng líp xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn, th©n thiÖn:

       + Tr­êng cã nhiÒu c©y xanh, tho¸ng m¸t, líp cã ®ñ ¸nh s¸ng, bµn ghÕ hîp løa tuæi (100% bµn ®«i ghÕ ®¬n ).

         + Tæ chøc tÕt trång c©y, giao cho tõng chi ®éi ch¨m sãc c©y th­êng xuyªn.

         + Häc sinh tÝch cùc tham gia b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng, gi÷ vÖ sinh n¬i c«ng céng, nhµ tr­êng, líp häc, c¸ nh©n.

        - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ vui t­¬i, lµnh m¹nh; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ, thÓ thao mét c¸ch thiÕt thùc, khuyÕn khÝch sù tham gia tÝch cùc, tù gi¸c cña häc sinh.

     *)BiÖn ph¸p.

     - TiÕp tôc chØ ®¹o triÓn khai c¸c ChØ thÞ cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, c¸c th«ng t­ Liªn bé vÒ y tÕ tr­êng häc.

     - Tham gia tích cực có hiệu quả các chương trình giáo dục sức khoẻ trong nhà trường, tích cực, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tham gia bảo hiểm y tế đối với học sinh 

     - Thùc hiÖn nghiªm tóc ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y m«n ThÓ dôc. Tæ chøc cho c¸c häc sinh tham gia ®Çy ®ñ c¸c ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc søc khoÎ, rÌn luyÖn th©n thÓ theo tiªu chuÈn. Quan t©m c¸c phong trµo TDTT, v¨n ho¸ v¨n nghÖ ®Ó thÇy vµ trß ®­îc n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn, rÌn luyÖn thÓ chÊt b¶o vÖ søc khoÎ, ®Èy lïi tiªu cùc vµ tai tÖ n¹n x· héi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19,

      - T¨ng c­êng c«ng t¸c gi¸o dôc m«i tr­êng, x©y dùng c¶nh quan Xanh - S¹ch - §Ñp.

- T¨ng c­êng CSVC mua s¾m c¸c dông cô TDTT, gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y néi kho¸ vµ ho¹t ®éng ngo¹i kho¸.

- Tổ chức thi các môn thể thao cấp trường. Qua thi chọn các em học sinh vào các đội tuyển, tổ chức tập luyện cho các em chuẩn bị tham dự hội khỏe cấp cụm.

        - Tæ chøc cho häc sinh cã ®ñ n­íc uèng hîp vÖ sinh.

        - Sö dông hîp lý søc lao ®éng cña häc sinh. Häc sinh tÝch cùc tham gia b¶o vÖ c¶nh quan m«i tr­êng, gi÷ vÖ sinh n¬i c«ng céng, nhµ tr­êng, líp häc, c¸ nh©n. Hµng th¸ng thùc hiÖn ngµy vÖ sinh m«i tr­êng ®óng lÞch.

      - Đẩy mạnh việc thực hiện đề án dạy bơi, chống đuối nước cho học sinh Tiểu học

  - ChØ ®¹o ®iÓm 2A, 2B ,3A, 3B

   2.4) C«ng t¸c §éi.          

* ChØ tiªu phÊn ®Êu.

- 100% HS hiÓu vµ thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y.

- 100% HS thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng vßng tay bÌ b¹n. §éi tuyªn truyÒn m¨ng non ho¹t ®éng ®Òu ®Æn, cã hiÖu qu¶.

* BiÖn ph¸p:

    - Thùc hiÖn nghiªm tóc chñ ®Ò n¨m häc do héi ®ång ®éi ph¸t ®éng.

    - TiÕp tôc duy tr×, nh©n réng phong trµo ''Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt, xøng ®¸ng lµ con ngoan, trß giái, ®éi viªn tèt, Ch¸u ngoan B¸c Hå”.

     - §æi míi néi dung, ph­¬ng ph¸p ho¹t ®éng ®éi, sao nhi ®ång. Thu hót ®«ng ®¶o thiÕu nhi tham gia gãp phÇn cñng cè vµ x©y dùng §éi TNTP Hå ChÝ Minh v÷ng m¹nh, tõng b­íc ph¸t huy quyÒn tham gia cña trÎ trong c¸c ho¹t ®éng cña thiÕu niªn.

     - T¨ng c­êng x©y dùng c¬ chÕ phèi hîp víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c lùc l­îng x· héi nh»m huy ®éng c¸c nguån lùc phôc vô cho c«ng t¸c ®éi vµ phong trµo thiÕu niªn.      

   2.5) C«ng t¸c thư viện:

   - Xây dựng sắp xếp lại tñ s¸ch thư viện cña líp.    

   - Tiếp tục xây dựng và bổ sung mô hình thư viện xanh, phân công học sinh tự làm sản phẩm ở nhà.

   3/NhiÖm vô träng t©m cña tæ

  a/ So¹n gi¶ng:

   - So¹n gi¶ng ®óng néi dung ch­¬ng tr×nh vµ ®óng  thêi khãa biÓu, néi dung bµi so¹n tèt.

   - So¹n bµi vµ duyÖt bµi tr­íc 1 tuÇn

   - Thùc hiÖn  chuyªn m«n cã nÒ nÕp

  b/ Gi¸o dôc HS thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y vµ 5 døt ®iÓm cña nhµ tr­êng.

  c/ Lµm tèt c«ng t¸c thÓ dôc vÖ sinh .

  d/ Thi viÕt ch÷ ®Ñp: Tất cả các đồng chí GV trong tổ.

   e/ Thi gi¸o viªn giái c¸c cÊp.

   - §/C: Phạm Thị Sen                                            

   - Đ/C: Nguyễn Thị Hà                                            

   - Đ/C: Đặng Thị Thanh Thúy                                             

đ/ C¸c ho¹t ®éng chµo mõng 20 - 11:

   - Thao giảng chµo mõng 20-11                                   - Thi hå s¬ gi¸o ¸n.

   - Thi sö dông vµ tù lµm ®å dïng day häc                   - Thi b¸o tưêng , v¨n nghÖ

   - Thi c¸c m«n TDTT: cê vua, nhảy dây.                     - Thi ca múa hát tập thể.

e/ C¸c ho¹t ®éng chµo mõng 20-10, 8-3, 26-3...

   - Thi hå s¬ gi¸o ¸n.                         

    - Thi kể chuyện, ngâm th¬                                                    

                                             LÞch ho¹t ®éng Th¸ng

        +TuÇn 1: Häp héi ®ång. Sinh ho¹t tæ chñ nhiÖm.

        +TuÇn 2: Sinh ho¹t chuyªn m«n trường.

        +TuÇn 3: Sinh ho¹t ®oµn thÓ, sinh ho¹t chuyªn m«n tæ.

        +TuÇn 4: Sinh ho¹t chuyªn m«n t/ khèi.

 

                                            ChØ ®¹o ®iÓm c¸c líp:

        + Vë s¹ch ch÷ ®Ñp  : 2C, 3C ( §ång chÝ Mấn, Đ/c Hà.)

+ §æi míi kh«ng gian líp häc: 2A, 3B (Đ/C Huê, Đ/C Thúy.)

        + Giáo dục trí dục  : Các lớp trong tổ.

           Dù KIÕN C¸C CHUY£N §Ò Tæ 2+ 3  N¡M HäC 2021 - 2022

 

STT

TH¸NG

T£N CHUY£N §Ò

NG¦êI D¹Y

1

09 / 2021

PhÇn mÒm Sma 3.5 Vµ KÕt nèi tr­êng häc

Đặng Thị Thanh Thúy

2

10 / 2021

Chuyên đề to¸n lớp 2

Phạm Thị Huê

3

11 / 2021

Chuyên đề Tiếng việt

Trần Thị Mấn

4

12 / 2021

Môn đạo đức

Nguyễn Thị Hà

5

01 / 2022

TiÕng anh líp 3

NguyễnViệt Thương

6

02 / 2022

D¹y häc g¾n víi di s¶n v¨n hãa.

Vũ Minh Tuấn

7

03 / 2022

D¹y vµ häc tin häc.

Nguyễn Thị Đào

8

04 / 2022

Tæ chøc c¸c H§GD, H§DH linh ho¹t, s¸ng t¹o.

Phạm Thị Sen

 

C- KÕ ho¹ch hµng th¸ng:

Th¸ng 9/ 2021

 

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p thùc hiÖn

Ph©n c«ng

KÕt qu¶

- Khai giảng năm học mới (05/9/2021).

- Tổ chức hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh tại các trường TH.

- Kiểm tra nề nếp đầu năm.

 

-Dự chuyªn ®Ò trường:

( Tiếng Việt 2 - CGD )

- NhËn c¸c lo¹i hå s¬ sæ s¸ch ®Ó lµm danh s¸ch c¸c líp.

- T×m hiÓu hå s¬ lÝ lÞch HS th«ng qua GVCN líp cò, th«ng qua sæ chñ nhiÖm n¨m tr­íc.

- KiÓm tra ®å dïng ,s¸ch vë cña HS c¸c líp.

 

- Xây dùng nÒ nÕp HS th«ng qua nÒ nÕp §éi TNTPHCM

 

- So¹n vµ duyÖt bµi tr­íc 1 tuÇn, néi dung tèt vµ tr×nh bµy khoa häc ,s¹ch ®Ñp.

 

- Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp SHCM tæ, khèi

 

  - Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh COVID-19

- Dạy lồng ghép RKNS

 

 

- Dạy Bác Hồ với những bài học đạo đức bài 1.

- Dạy văn hoá giao thông bài 1 cho hs.

- Tuyªn truyÒn vËn ®éng HS tham gia b¬i phßng chèng ®uèi n­íc.

- Huy động đủ số trẻ tới trường

-Phát động hội cha mẹ HS và các em cùng tham gia

- Họp phụ huynh bầu đại diện cha mẹ HS

 

- GVCN lËp danh s¸ch HS líp  theo b¶ng ch÷ c¸i.

- GV đi dự chyên đề trong trường, cụm ®Ó häc hái CM

 

- M­în sæ chñ nhiÖm n¨m tr­íc vµ gi¸y khai sinh ®Ó ®èi chiÕu .

 

 

- YC häc sinh c¸c líp mang ®Çy ®ñ ®å dïng s¸ch vë .

-§äc vµ cho HS thuéc c¸c nÒ nÕp cña tr­êng,§éi, líp.

- GV so¹n bµi theo ch­¬ng tr×nh thêi khãa biÓu vµ tæ tr­ëng kÝ duyÖt tr­íc 1 tuÇn.

- Häp tæ khèi theo qui ®Þnh ,bµn bµi khã tr­íc khi lªn líp

- Lồng ghép trong tất cả các môn học, tiết học

-Dạy bài 1 Bác Hồ với những bài học đạo đức

- Dạy 1 bài/ 1 tháng

Dạy bài 1

- Cho HS ®¨ng kÝ b¬i.

- GVCN

- PHHS

- HS.

 

- Gi¸o viªn chñ nhiÖm .

- GVCN

 

 

- Tæng phô tr¸ch vµ BGH

-GV

 

 

 

- GVCN

 

 

- GV + HS

 

 

-Tæng PT

- BGH

 

-GVCN

- HS

 

- HS

 

 

-Gi¸o viªn , tæ tr­ëng.

- GV

 

 

- GV

 

- HS

 

 

- HS

 

- Kiện toàn các tổ chức, đoàn thể của các chi đội tháng

9/2019.

 

 

 

- Điều tra và hoàn thiện hồ sơ phổ cập năm 2021 theo thời điểm.

 

- Tổ chức chuyên đề  KNTH và phần mềm Smas 3.5

- Lập danh sách HS giải toán, Anh, TNTV mạng.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Ký cam kết an toàn giao thông

 

-TiÕp tôc æn ®Þnh nÒ nÕp c¸c líp.

 

 

 

 - Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh COVID-19

Thi ®ua d¹y tèt,häc tèt chµo mõng c¸c ®¹i héi: CNVC, §éi ,C«ng §oµn.

-Dù giê rót kinh nghiÖm trong khèi, tổ ®Ó thèng nhÊt quy tr×nh so¹n vµ néi dung gi¶ng d¹y c¸c ph©n m«n.

 

-So¹n vµ duyÖt bµi ®óng lÞch,n©ng cao hiÖu qu¶ giê lªn líp.

- Tæ chøc cho HS thi TDTT cÊp tr­êng

 

 

- §ãn kiÓm tra ®Çu n¨m cña PGD

 - Khảo sát giáo viên dạy giỏi cấp tr­êng.

- Phát động phong trào lá lành đùm lá rách: Mua tăm ủng hộ người mù

- Bầu CT HĐTQ

- Bầu PCT HĐTQ

- Bầu các ban đối ngoại, ban học tập, ban TDTT, ban vệ sinh, ban nề nếp…

- Đại hội chi đội bầu BCH chi đội

- GV đi điều tra

- GV hoàn thiện  hồ sơ phổ cập - Vµo sæ ®¨ng bé, sæ xãm

- Vào phần mềm Smas3.0

- Động viên HS tích cực giải, kết hợp GV hướng dẫn

- GV đăng kí GVG tham gia dạy

- GV và HS viết cam kết

- C¸c nÒ nÕp «n bµi ®Çu giê,ca móa h¸t TT, xÕp hµng ra vµo líp, thÓ dôc tr­íc vµ gi÷a giê ph¶i thùc hiÖn 1 c¸ch th­êng xuyªn.

- GV vµ HS ra søc thi ®ua d¹y tèt häc tèt

 

 

 

 

- §éng viªn GV ®i dù giê ®Çy ®ñ vµ ®ãng gãp ý kiÕn cho bµi d¹y ,x©y dùng qui tr×nh gi¶ng d¹y m«n häc

- C¸c GV tù ®¨ng kÝ danh hiÖu víi c«ng ®oµn vµ nhµ tr­êng.

- Thùc hiÖn ®óng ch­¬ng tr×nh TKB.

- Ph¸t hiÖn lËp danh s¸ch HS cã n¨ng khiÕu TDTT vµ HD tËp luyÖn

- GV chuÈn bÞ tèt tiÕt d¹y, tæ dù gi gãp ý.

- Động viên 100% HS và GV  tham gia

- GV, HS,

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV, BGH

 

 

 

- GVCN

 

- GVCN

 

- GV + HS

 

GV-HS

 

GV,HS

 

 

HS

 

 

 

- GV vµ tæ tr­ëng  

 

 

 

 

- GV

 

 

 

GV

 

 

 

- GV + HS

 

 

-GV

 

- HS + GV

 

 

.………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Th¸ng  10 /2021

 

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p thùc hiÖn

Ph©n c«ng

KÕt qu¶

-Duy tr× sè l­îng trong c¸c líp ,®¶m b¶o tû lÖ chuyªn cÇn cao 99,7%

-KiÓm tra l¹i danh s¸ch c¸c líp ®Ó vµo c¸c lo¹i sæ s¸ch.

- Rà soát Phổ cập

- Vào kết nối trường học và Smas 3.5

 

 

- Đón kiểm tra phổ cập PGD

 

- LËp kÕ ho¹ch CN cña líp m×nh ,hoµn thiÖn sæ s¸ch

- Dự chuyên đề trường về  Tiến trình dạy Toán tiểu học theo định hướng phát triển năng lực HS.

 

 

 

  - Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh COVID-19

 - Dự chuyên đề cụm

- Duy tr× nÒ nÕp tèt n©ng

cao ý thøc häc tËp ë líp nhÊt lµ giê truy bµi , thÓ dôc gi÷a giê

 

- Thùc hiÖn d¹y ®óng, ®ñ c¸c m«n häc b¾t buéc theo thêi khãa biÓu

- Khuyến khích bồi d­ìng HS gi¶i toán m¹ng, anh m¹ng. Tr¹ng Nguyªn TiÕng viÖt.

- So¹n vµ duyÖt bµi ®Çy ®ñ cã chÊt l­îng

- Dạy lồng ghép RKNS

 

- Dạy Bác Hồ với những bài học đạo đức bài 2.

- Dạy văn hoá giao thông bài 2 cho hs.

-Gi¸o viªn chñ nhiÖm theo dâi vµ ghi b¶ng , ghi sæ chuyªn cÇn .

- Bổ sung và hoàn thiện sổ sách theo thời điểm

-  Kiểm tra danh sách HS của lớp mình và các thông tin trên Smas 3.5

- Chuẩn bị và hoàn thiện tốt các hồ sơ sổ sách.

- GVCN làm sæ chñ nhiÖm

 

-Dù giê rót kinh nghiÖm vÒ thêi gian d¹y, quy tr×nh, t¸c phong ,c¸ch truyÒn ®¹t, ph­¬ng ph¸p vµ ý thøc häc cña HS

 

 

 

 

 

- Båi d­ìng nghiÖp vô cho HĐTQ lớp.

-KiÓm tra, ®å dïng häc tËp, vµo ®Çu giê häc vµ giê truy bµi.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lồng ghép trong các bài học-

- Dạy bài 2

- GVCN vµ GV bé m«n

 

- GVCN

 

- GVCN

--GV

 

 

 

BGH+GV

 

 

GVCN

 

 

 

-GV đi d gi

 

- GV 

 

 

-GV- HS

 

- GV  

 

-HĐTQ líp

 

 

 

 

- GVCN

 

 

 

 

 

 

 

 

-TiÕp tôc duy tr× vµ n©ng cao nÒ nÕp cña c¸c líp ,nhÊt lµ nÒ nÕp truy bµi, tËp thÓ dôc, ca móa h¸t tËp thÓ, 1 phót s¹ch tr­êng, c¸c trß ch¬i: nhÈy d©y ®¸ cÇu

-100% häc sinh c¸c líp tham gia quyªn gãp giÊy vôn chê khi nhµ tr­êng triÓn khai kÕ ho¹ch thu nép

-Thùc hiÖn tèt quy chÕ chuyªn m«n, d¹y, häc tèt chuÈn bÞ kiÓm tra gi÷a k× 1

- NXĐG học sinh theo TT 22/2016

- §¨ng kÝ thao gi¶ng chµo mõng ngµy 20/10  20/11

- So¹n bµi, duyÖt bµi đầy đủ 

 

 

 

- Dạy nội dung đạo đức: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

- Thống kê, tự kiểm tra phổ cập;

- §éng viªn cho HS  tham gia Giải toán, Olimpic Tiếng Anh qua Internet, CLB Toán Tuổi  thơ, Tr¹ng Nguyªn TV

- ChuÈn bÞ ®ãn ®oµn KT CM cña  PGD

 

- TËp trung d­íi cê nghe b¶n tuyªn truyÒn m¨ng non TPT nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i

 

 

 - GVCN kÕt hîp ®éi theo dâi thi ®ua ®«n ®èc thùc hiÖn d¹y tèt m«n thÓ dôc ®¹o ®øc

-  Ôn tạp và Ra bµi kiÓm tra trong tõng khèi

- Ktra Và NXĐG

 

 Dù giê nhËn xÐt gãp ý

 

-GV soạn bài theo đúng chương trình TKB và duyệt bài đúng lịch

- Dạy tuần 7 + 8

 

 

- GV dự giờ và thống nhất qui trình tiết dạy

- Chuẩn bị tốt hồ sơ và tiết dạy đón KT

- Hướng dẫn HS học tập tốt toán mạng, anh mạng và câu lạc bộ toán để giao lưu

-GVCN

-TPT

 

 

 

 

-GVCN vµ häc sinh

 

 

-Tổ  trưởng 

- GV

 

- GV

 

- GV

 

-Tổ trưởng

- BGH

 

 

- GV

- BGH

 

- GVCN

- TPT

 

- GV

- BGH

- GV

-HS

-GV

 

 

 

 

.………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………….

 

Th¸ng  11/2021

 

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p thùc hiÖn

Ph©n c«ng

KÕt qu¶

--C¸c líp tiÕp tôc duy tr× c¸c nÒ nÕp líp ®Ó lËp thµnh tÝch chµo mõng 20-11

-Duy tr× sÜ sè TØ lÖ chuyªn cÇn ®¹t tõ  98 -100%

-Hoµn thµnh vµ bæ sung bé hå s¬ sæ s¸ch

- Dự chuyên đề trường về Tiến trình dạy học theo phương pháp bàn tay nặn bột.

-

Thao gi¶ng chµo mõng ngµy 20-11

-Lµm b¸o t­êng, chuÈn bÞ mçi líp 1 tiÕt môc VN,

-Thi ch÷ viÕt GV vµ HS

 

- Tæ chøc thi ®ång diÔn thÓ dôc.

-Duy tr× mäi nÒ nÕp cña §éi, Líp, Tr­êng

Tæng phô tr¸ch

nhËn xÐt vµ xÕp  

lo¹i

Ban nÒ nÕp theo dâi

sÜ sè hµng ngµy.

GV tù hoµn thiÖn hå s¬, sæ s¸ch ®óng thêi ®iÓm

-Dù giê gãp ý,thống nhất qui trình dạy.

 -Dù giê gãp ý,thống nhất qui trình dạy

 

Giáo viên đăng kí và dạy thao giảng.

- Giao cho mçi em lµm 1bµi b¸o , tËp v¨n nghÖ

-Mçi líp thi chän 5 HS vÒ trường thi  

-C¸c líp cho HS tập luyện

 

c¸c ban Tù qu¶n kiÓm tra ®«n ®èc

- GV, HS

- H§TQ

 

-Ban nÒ nếp

-HS

-GVCN vµ GV bé m«n

 

-GV

 

 

 

- GV

 

- HS

 

-GV+HS

 

 

-GV

 

-GV + HS

 

-Phong trµo rÌn ch÷ gi÷ vë. NX§G vë s¹ch ch÷ ®Ñp

- Thi viết chữ đẹp.

 

-Tæ chøc kØ niÖm 20-11 tèt

- So¹n duyÖt bµi ®óng quy ®Þnh.

- Sinh ho¹t tæ khèi ®ều ®Æn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao

- Dạy Bác Hồ với những bài học đạo đức.

- Dạy văn hoá giao thông bài 3 cho hs.

- Lồng ghép RKNS

-Quan t©m Båi d­ìng HS giái phô kÐm.

- Khuyến khích hs tham gia giải To¸n,TiÕng Anh m¹ng. Tr¹ng nguyªn TV

- D¹y vµ båi d­ìng ®éi tuyÓn TDTT

GV + 5 HS trong  khèi thi viết chữ đẹp

-GVCN NX§G chÐo gi÷a Khèi

- G dôc ý thøc cho HS

- GV so¹n vµ duyÖt bµi tr­íc 1 tuÇn

-NhËn xÐt tuÇn tr­íc ,để ra ph­¬ng h­íng tuÇn tíi

- Dạy bài 3

 

 

 

 

- Ph©n lo¹i HS ®Ó d¹y

-TÝch cùc båi ®éi tuyÓn ngay trong c¸c tiÕt to¸n trªn líp víi c¸c bµi n©ng cao.

- HS tham gia giải

- TÝch cùc båi d­ìng ®éi tuyÓn TT

-GV&HS trong khèi

 

 

-GV vµ HS

 

GV,Tæ tr­ëng

BGH

-GV trong tæ

 

- GV  HS

 

- GV vµ HS

 

 

-GV vµ HS

 

 

 

- GVTD

 

 

 

.………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………..

Th¸ng 12 /2021

 

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p thùc hiÖn

Ph©n c«ng

KÕt qu¶

- Duy tr× mäi nÒ nÕp cña th¸ng 11.

- Thùc hiÖn tèt mäi nÒ

nÕp cña ®éi, tr­êng, líp.

- Hoµn thµnh sæ chñ nhiÖm theo thêi ®iÓm,

-Vào phần mềm trường học kết nối.

- Duy tr× sinh ho¹t §éi, ®äc vµ lµm theo b¸o ®éi.

-Thùc hiÖn tèt quy chÕ chuyªn m«n, ngµy giê c«ng.

- So¹n vµ duyÖt bµi ®óng kú h¹n cã chÊt l­îng võa d¹y võa kÕt hîp «n.

-RÌn ch÷ gi÷ vë (VSC§), GV ®¸nh gi¸ nhËn xÐt vë chÝnh t¶..

- Ph¸t ®éng phong trµo kÕ ho¹ch nhá

- Dạy Bác Hồ với những bài học đạo đức.

- Lồng ghép RKNS

- Dạy văn hoá giao thông bài 4 cho hs.

-ChuÈn bÞ ®ãn ®oµn KT cña PGD 

- Kiểm tra Đổi mới không gian trường, lớp học (Bình chọn líp tiêu biểu

-GVCN vµ c¸c ban trong H§TQ th­êng xuyªn ®«n ®èc kiÓm tra.

- GV rµ so¸t vµ ghi sæ chñ nhiÖm.

 

 

-KÕt hîp phô tr¸ch sao, TPTtrong c¸c giê SHTT, chµo cê ®Çu tuÇn.

- GV trùc ban lµm ®óng  trùc trèng ®óng rheo thêi gian ra vµo líp

- So¹n ®óng ch­¬ng tr×nh TKB

- GV chuẩn bị tốt tiết dạy.

- GV NX§G đúng TT22/2016,TT27/2020

 RÌn kü n¨ng lµm bµi trong vë « ly

 

- Dạy bài 4

 

- Lồng ghép trong các tiết học

 

- GV chuÈn bÞ tiÕt d¹y vµ hå s¬ ®Ó ®ãn kiÓm tra PGD

- D¹y vµ båi d­ìng kiÕn thøc cho HS

- C¸c líp tiÕp tôc trang trÝ kh«ng gian líp häc

GVCN vµ HS

H§TQ

 

 

- GVCN

 

- GV

 

GVCN, TPT

 

 

 

GV, HS

 

 

 

 

Tæ tr­ëng

Tæ phã

GV, HS

 

- GV + HS

 

- HS

 

 

GVCN

HS

 

- GV+ HS

- BGH , ban Thanh tra CM

 

- Thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng ngµy 22/12. Nghe kÓ chuyÖn  vÒ Q§NDVN.

- Duy tr× mäi nÒ nÕp vµ ho¹t ®éng trong tuÇn 1 vµ 2 cña th¸ng, kh¾c phôc tån t¹i.

- TiÕp tôc hoµn thiÖn hå s¬ sæ s¸ch

- LËp kÕ ho¹ch «n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra kú I.

 

 

 

 

 

- Tập huấn, hướng dẫn ra đề kiểm tra định kỳ học kỳ I cấp trường, cụm trường (Kỹ thuật ra đề KT, xây dựng ma trận).

 

- Kiểm tra định kỳ học kỳ I; chấm, thống kê và vào điểm sổ tổng hợp đánh giá.

- Vào phần mềm Smas 3.5

-ChuÈn bÞ ®ãn ®oµn KT cña PGD

Nghe nãi chuyÖn vÒ anh bé ®éi cô hå

 

 

GVCN vµ c¸c Ban trong H§TQ líp KT vµo ®Çu c¸c tiÕt häc.

-§èi chiÕu c¸c danh s¸ch sæ §T PC

-GV d¹y c¸c líp tù ra ®Ò  KT líp m×nh theo ND kiÕn thøc ®· thèng nhÊt trong khèi. §¸nh gi¸ NX  ch÷a bµi  cho tõng HS.

- KT m«n Ýt giê tr­íc

GV ra ®Ò KT

-KT m«n cßn l¹i theo ®Ò mµ BGH ®· lùa chän cña GV trong khèi.

-¤n tËp vµ KT, rÌn kü n¨ng lµm bµi vµ tr×nh bµy bµi cho HS,

 

- GV vào điểm và NXĐG  theo TT22.

- Chuẩn bị tốt hồ sơ, tiết dạy.

GVCN

 

 

 

H§TQ

HS

 

GVCN , BGH

 

 

GV

Tæ tr­ëng

Khèi tr­ëng

 

 

 

-TT -  GV

 

- BGH

- HS

 

 

-GV vµ HS

 

 GV

- GV + HS

 

 

………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Th¸ng 1/2022

 

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p thùc hiÖn

Ph©n c«ng

KÕt qu¶

-Sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i tr­êng: dự chuyên đề (Tiếng Anh)

-TiÕp tôc duy tr× sè l­îng  c¸c líp n©ng cao tû lÖ chuyªn cÇn 99 - 100%

 

 

-TiÕp tôc hoµn thiÖn, bæ sung hå s¬, sæ s¸ch trong th¸ng.,so¹n vµ duyÖt bµi ®óng lÞch

- Thùc hiÖn tèt vÒ an toµn giao th«ng.

 

 

 

 

 

- So¹n bµi, duyÖt bµi ®óng ®ñ cã chÊt l­îng  vµ hiÖu qu¶ cao,

 

-NX§G thường xuyên các môn học, bài học.

 

- GV trong tæ SHCM ®Çy ®ñ

 

-GVCN kiÓm tra sÜ sè ®Çu giê häc (nÕu cã HS nghØ häc kh«ng cã lý do ph¶i liªn l¹c víi PH)

-DuyÖt bµi ®óng lÞch.

 

 

 

- Nh¾c nhë HS tr­íc khi ®i kiÓm tra

- Th­êng xuyªn nh¾c nhë HS vµo cuèi buæi häc vÒ c¸ch tham gia giao th«ng an toµn , ®óng luËt.

- So¹n ®óng ND vµ ch­¬ng tr×nh TKB

- DuyÖt bµi tr­íc 1 tuÇn

-GV thực hiện thường  xuyên

 

- GV trong tæ

 

 

- Tæ tr­ëng vµ BGH

 

- GVCN , HS

 

 

-GV tæ tr­ëng

 

 

 

- HS

 

 

HS

 

 

-KÕt hîp víi §éi, BGH, TPT

 

- GV,

 

-Thùc hiÖn d¹y ®óng, ®ñ cã chÊt l­îng 9 m«n häc theo ch­¬ng tr×nh TKB

-So¹n vµ duyÖt bµi cã chÊt l­îng.

- Dạy Bác Hồ với những bài học đạo đức.

- Lồng ghép RKNS

- Dạy văn hoá giao thông bài 5 cho hs.

-GVCN s¬ kÕt HKI víi HS líp m×nh.

-ChuÈn bÞ néi dung HPH b¸o c¸o kÕt qu¶ häc tËp vµ tu d­ìng ®¹o ®øc cña HS trong KI

-KT SGK vµ ®å dïng  häc tËp KII.

-TriÓn khai GDHS an toµn tr­íc vµ sau tÕt: Kh«ng ®èt ph¸o, kh«ng SD chÊt næ vµ ATGT.

-D¹y Häc Sinh Giái toán mạng, anh mạng, TNTV

 

 

-RÌn ch÷, gi÷ vë, phong trµo VSC§.

- Soạn giảng đúng nội dung chương trình TKB

- DuyÖt bµi hµng tuÇn cã nhËn xÐt.

- Dạy bài 5

- Lồng ghép tất cả các môn học

- Dạy bài 5

 

- Mêi PH ®Õn häp vµ bµn biÖn ph¸p gi¸o dôc con em.

 

-KÕt hîp HP, TPT, GVCN kiÓm tra th­êng xuyªn.

 

-Ký cam kÕt nh¾c nhë HS th­êng xuyªn.

 

-TÝch cùc d¹y ®éi tuyÓn To¸n m¹ng, TiÕng Anh m¹ng. Tr¹ng nguyªn TV

-D¹y, NX§G, vµ th­êng xuyªn GD häc sinh ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë

- GV

 

 

- TT, BGH,

 

- GV + HS

 

 

GVCN

GVCN

 

BGH, TPT,GVCN

§éi, BGH

 

GVCN

 

 

- GV, HS

 

- GV, HS

 

 

GV trong tæ

 

 

 

- GV- TT

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Th¸ng 2 /2022

 

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p thùc hiÖn

Ph©n c«ng

KÕt qu¶

-Duy tr× vµ n©ng cao tû lÖ chuyªn cÇn 99,7% trë lªn.

 

 

 

 -TiÕp tôc duy tr× mäi nÒ nÕp cña ®éi, tr­êng, líp.

-Gi¸o dôc  HS ý thøc tham gia,giao th«ng an toµn

-Sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i tr­êng ®óng lÞch.

-So¹n bµi, duyÖt bµi

®óng, ®ñ cã chÊt l­îng.

-D¹y ®óng, ®ñ  c¸c m«n

häc theo thêi kho¸ biÓu vµ ph©n phèi ch­¬ng tr×nh.

-RÌn VSC§

 

-Tham gia phong trµo: Mõng §¶ng, mõng xu©n thi ®ua d¹y tèt, häc tèt, ®Ó chµo mõng 3/2.

-ChuÈn bÞ ®ãn ®oµn KT cña PGD

- Nghỉ Tết nguyên đán

- Đón kiểm tra tết trồng cây, Xây dựng trường học thân thiện…

 

- GVCN kiÓm tra sÜ sè tr­íc buæi häc.

-D¹y ®óng ®ñ m«n ®¹o ®øc nhÊt lµ buæi sinh ho¹t ngo¹i kho¸

-Nghe nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i d­íi cê.

- Lång ghÐp RKNS

- §éng viªn GV tham gia ®Çy ®ñ, ®óng giê

- So¹n vµ DuyÖt bµi ®óng thêi gian quy ®Þnh

 

- TiÕp tôc duy tr× nÒ nÕp rÌn ch÷ gi÷ vë

-BGH dù giê th¨m líp

 GV NX§G cho HS  th­êng xuyªn.

 

- ChuÈn bÞ tèt hå s¬ sæ s¸ch vµ tiÕt d¹y

 

 

 

 

 

- Gi¸o dôc HS tham gia tr«ng vµ ch¨m sãc c©y xanh sau TÕt nguyªn ®¸n

 

 

H§TQ

HS

GVC

 

 

HS

GVCN

HS

- GV

 

 

 

GV, TT, BGH

 

 

 

 

HS

 

 

TT, BGH

HS

 

 

GV, BGH

 

 

 

-TiÕp tôc duy tr× mäi nÒ nÕp ho¹t ®éng ®éi vµ néi quy cña nhµ tr­êng.

-Tû lÖ chuyªn cÇn  vÉn gi÷ v÷ng 99,7% trë lªn.

 

 

-Gi¸o dôc phÈm chÊt ®¹o ®øc, ý thøc häc tËp cho HS ®¹t kÕt qu¶ cao.

 

- Giao lưu “Tìm hiểu kiến thức An toàn giao thông đối với học sinh Tiểu học”.

-So¹n bµi vµ duyÖt bµi ®óng ch­¬ng tr×nh.

- Dạy Bác Hồ với những bài học đạo đức.

- Dạy văn hoá giao thông bài 6 cho hs.

- Lồng ghép RKNS

-Gi¸o viªn th­êng xuyªn  ®«n ®èc kiÓm tra vµ nh¾c nhë.

-Thi ®ua gi÷a c¸c tæ  líp trong khèi, tæ.

-D¹y tèt giê SHTT vµ SH sao nhi ®ång.

-D¹y häc, NX§G vµ ch÷a bµi.

-NX§G ch÷a bµi th­êng xuyªn ë tÊt c¶ c¸c m«n.

- Tæ chøc HS häc tËp kiÕn thøc ATGT

 

- So¹n vµ duyÖt bµi tr­íc 1 tuÇn

- Dạy bài 6

 

- Tất cả môn học

- ChuÈn bÞ tèt hå s¬, sæ s¸ch vµ tiÕt d¹y

H§TQ

C¸c Ban TQ

GVCN

 

 

TPT

 

 

S§, PTS

 

 

GVCN

GVd¹y bé m«n

 

 

 

GV,HS

 

 

GV, TT

 

 

.………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………..

Th¸ng 3/ 2022

 

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p thùc hiÖn

Ph©n c«ng

KÕt qu¶

-Sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i tr­êng ®óng lÞch

.Dù giê trong tæ ,khèi.

 

 

- Dự chuyên đề trường: Dạy học tin học”

-Duy tr× vµ mäi nÒ nÕp cña líp vµ c¸c ho¹t ®éng cña ®éi, tr­êng..

-Kh¾c phôc tån t¹i cña th¸ng tr­íc

-§¶m b¶o tû lÖ  chuyªn cÇn trong c¸c líp ®¹t 99,7% trë lªn.

-So¹n bµi vµ duyÖt bµi ®óng, ®ñ vµ cã chÊt l­îng

 

-TriÓn khai vµ rÌn viÕt ch÷ ®Ñp trong c¸c líp.

-GVCN c¸c líp võa d¹y võa kÕt hîp båi giái.

-D¹y vµ «n tËp gi÷a kú.

-100% HS c¸c líp tham gia quü tõ thiÖn.

-Thi ®ua lËp thµnh tÝch  chµo mõng ngµy 8/3

- GV trong tæ duy tri SHCM tr­êng

-Dù giê gãp ý tiÕt d¹y vµ thèng nhÊt qui tr×nh

 

 

- §ng viªn HS thùc hiÖn tèt c¸c nÒ nÕp

- §éng viªn H§TQ theo dâi  kiÓm tra ®«n ®èc

-Theo dâi sÜ sè th­êng xuyªn vµ KT vµo ®Çu buæi häc

-Thùc hiÖn tèt TKB (s¸ng +chiÒu) theo sù ph©n c«ng  cña BGH.

-RÌn ch÷ vµo giê truy bµi + chÝnh t¶.

-D¹y häc sinh giái vµo thø 7 hµng tuÇn

-D¹y ®Õn ®©u «n tËp ®Õn ®ã. TËp trung n©ng kÐm.

-GV ®¨ng kÝ tiÕt d¹y chµo mõng 8/3

- GV, TT

 

 

- GV, TT, TP

 

- Đ/C Đào, gv trong tổ

 

H§TQ,

HS

GVCN

 

 

H§TQ

HS

 

 

GV, TT, BGH

 

 

 

TT, BGH

 

 

 

C¸c GV trong tæ

 

- Dạy Bác Hồ với những bài học đạo đức.

- Dạy văn hoá giao thông bài 7 cho hs.

- Lồng ghép RKNS

- Phát huy nhóm bạn cùng tiến.

-Duy tr× mäi nÒ nÐp tèt ®· ®¹t ®­îc trong tuÇn 1 vµ 2.

 

- -Bæ sung hoµn thiÖn hå s¬ sæ s¸ch.

-Thi ®ua häc tèt, lËp nhiÒu thµnh tÝch chµo mõng ngµy 26/3 (GV ®¨ng ký thao gi¶ng chµo mõng).

-- NX§G bµi KT  gi÷a kú, lµm sæ liªn l¹c ®iÖn tö.

-NX§G vë s¹ch ch÷ ®Ñp theo khèi,

-Tổ chức các câu lạc bộ Giao lưu Toán tuổi thơ

- Hoàn thiện hồ sơ theo thêi ®iÓm

- Sinh hoạt chuyên môn cụm

- GV đi  dự giờ đầy đủ NXĐG và thống nhất qui trình.

- Dạy bài 7

 

- Tất cả các môn học.

 

 

-Theo dâi , kiÓm tra ®«n ®èc th­êng xuyªn

-GV tÝch cùc NX§G cho HS

-GV ®¨ng kÝ tiÕt d¹y chµo mõng 26/3

 

 

Hoµn thµnh NX§G

 

-RÌn kü n¨ng lµm vµ tr×nh bµy bµi KT.

- §éng viªn HS tÝch cùc ®äc s¸ch th­ viÖn

 

- Hoµn thiÖn hå s¬ c¸ nh©n

- ChuÈn bÞ tèt hå s¬ vµ tiÕt d¹y

 

- GV

 

 

- GV + HS

 

- GV + HS

 

- HS

 

-GVCN, TPT

- H§TQ, HS

 

 

 

GV, HS

 

 

 

GV

 

GV, HS

 

 

GV

 

 

GV, BGH

 

 

 

.………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Th¸ng 4 / 2022

 

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p thùc hiÖn

Ph©n c«ng

KÕt qu¶

-Sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i tr­êng ®óng lÞch.

-Kh¾c phôc tån t¹i cña th¸ng tr­íc.

-Duy tr× vµ n©ng cao, cã hiÖu qu¶ viÖc thùc hiÖn mäi nÒ nÕp cña §éi vµ néi quy cña tr­êng líp.

-N©ng cao gi¸o dôc m«n ®¹o ®øc néi & ngo¹i kho¸.

 

 

 

 

 

-So¹n bµi, duyÖt bµi  ®óng lÞch.

 

 

-Sinh ho¹t Chuyªn m«n Tæ, khèi th­êng xuyªn.

 

 

- Tổ chức các HĐGD/ HĐDH linh hoạt, sáng tạo, gắn với thực tế làng nghề địa phương.

-Hoµn thiÖn hå s¬ sæ s¸ch ®ãn ®oµn kiÓm tra thi ®ua cuèi n¨m.

 

-Lµm phiÕu RLTT.

 

- GV cã mÆt ®Çy ®ñ

 

-Đánh giá rút kinh nghiệm.

 

-Theo dâi KT th­êng xuyªn trong ngµy vµo ®Çu giê häc

-D¹y ®óng, ®ñ c¸c m«n ®¹o ®øc, TD vµ c¸c m«n kÓ chuyÖn ®Ó gi¸o dôc ý thøc ®¹o ®øc cho HS.

-KÕt hîp víi TPT ®éi vµ vµ buæi SH chµo cê ®Çu tuÇn

- So¹n ®óng ch­¬ng tr×nh TKB

- So¹n vµ duyÖt bµi tr­íc 1 tuÇn

-SHCM Tæ khèi vµ bµn bµi khã, XD ®Ò c­¬ng, «n tËp cña c¸c  m«n häc.

- Tổ chức HS tham quan làng nghề của địa phương.

 

- GV tù hoµn thiÖn hồ s¬ ®óng thêi ®iÓm vµ chuÈn bÞ tèt tiÕt d¹y

- §iÒn ®ñ c¸c th«ng tin cña HS vµo phiÕu

-GV trong tæ

 

- GVCN

- HS

-GVCN, CBL, TPT

-GV, HS

 

 

 

GVCN,GVTD

 

 

 

TT, BGH

 

GV, TT, BGH

 

- TT + TP

 

- GV

 

 

 

- GV + HS

 

 

- GV

 GVCN

- Đ/C Đức

 

- Dạy Bác Hồ với những bài học đạo đức.

- Dạy văn hoá giao thông bài 8 cho hs.

- Lồng ghép RKNS

-Duy tr× tèt mäi néi dung c«ng viÖc trong tuÇn 1,2.

 

- §ãn ®oµn KT thi ®ua cuèi n¨m.

-LËp kÕ ho¹ch «n tËp cho líp, khèi.

 

 

 

-Dù giê th¨m líp theo dâi kÕ ho¹ch «n tËp.

-Hoµn thiÖn hå s¬ gi¸o viªn theo thêi ®iÓm

-KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña HS.

 

-Gi¸o dôc ý thøc phßng chèng bÖnh mïa hÌ.

-Giải toán, Tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh.

- Tham dự cuộc thi " Trạng nguyên nhỏ tuổi".

- Dạy bài 8

 

- Tất cả các môn học.

 

 

-KiÓm tra xÕp lo¹i vµo cuèi tuÇn trong giê SHL.

-KT hå s¬, dù giê

 

-GV c¸c líp tù  lËp ®Ò c­¬ng  «n tËp cho líp m×nh  theo néi dung ®· thèng nhÊt trong khèi.

-KiÓm tra vµ duyÖt bµi th­êng xuyªn.

- GV tự hoàn thiện sổ sách.

-KT c¸c líp nh¾c nhë nh÷ng em ch­a  ®Çy ®ñ ®å dïng HT

- Nh¾c nhë HS vÖ sinh c¸ nh©n sch sÏ

- Båi d­ìng ®éi tuyÓn TØnh( nÕu cã)

- GVCN chän vµ h­íng dÉn HS tham gia

 

 

 

- GVCN

- GVTT, §T

 

- TT, GV

 

- GV, TT, TP

 

 

 

 

- BGH + TT

 

- GV

 

BGH vµ TV, TPT

 

GV, HS

 

 

 

 

GVCN, HS

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Th¸ng 5 / 2022

 

Néi dung c«ng viÖc

BiÖn ph¸p thùc hiÖn

Ph©n c«ng

KÕt qu¶

-Sinh ho¹t chuyªn m«n t¹i tr­êng ®óng lÞch.

-Kh¾c phôc tån t¹i cña th¸ng tr­íc.

-Duy tr× mäi nÒ nÕp, ho¹t ®éng cña ®éi, néi quy cña tr­êng líp.

 

-Hoµn thiÖn vµ bæ sung hå s¬ sæ s¸ch

-Thùc hiÖn tèt quy chÕ chuyªn m«n ngµy giê c«ng,.

-So¹n vµ duyÖt bµi ®óng, ®ñ cã chÊt l­îng.

- Dạy Bác Hồ với những bài học đạo đức.

- Dạy văn hoá giao thông bài 9 cho hs.

- Lồng ghép RKNS

-LËp kÕ ho¹ch «n tËp theo líp theo ph©n m«n (®Æc biÖt lµ To¸n, TV).

- -N©ng kh¸, phô kÐm trong c¸c giê «n tËp, luyÖn tËp vµ thùc hµnh.

- §éng viªn GV ®i ®Çy ®ñ, ®óng giê.

 

 

-KT th­êng xuyªn vµo ®Çu buæi häc.  Ph©n tæ nhãm häc tËp trong líp.

-GV tù kiÓm tra ,hoµn thiÖn, bæ sung

 

SH chuyªn m«n khèi ®Çy ®ñ vµ ®óng lÞch

 

-So¹n bµi theo ND ch­¬ng tr×nh TKB

- Dạy bài 9

- Tất cả các môn học

SH chuyªn m«n khèi ®Ó lËp ®Ò c­¬ng «n tËp.

-TËp t« ch÷, RÌn vë chÝnh t¶.

-Ra thªm bµi tËp n©ng cao

 

- Båi d­ìng ®éi tuyÓn ( NÕu cã)

- GV trong tæ

 

- GVCN, CBL

 

- GV vµ HS

 

 

 

- GV

 

 

- TT, TP,GV

 

 

- GV

 

- GV + HS

- C¸c GV

 

 

 

 

 

 

 

 

-TiÕp tôc «n tËp vµ KT

 

 

-KT c¸c m«n Ýt giê vµ m«n KT cña phßng.

- Lµm hå s¬ sổ sách.

 

- Ra  ma trận và đề KT cuối kì 2 nộp BGH

- Th«ng b¸o lÞch KT víi HS líp 2 + 3

- Coi vµ chÊm kiÓm tra, NXĐG

- Vào điểm, NXĐG các phần mềm Smas 3.5, KNTH, sổ tổng hợp kết quả..

- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương.

- KÕt hîp «n tËp vµ Lµm bµi KT thö trong c¸c tiÕt häc

- NX§G vµ ch÷a bµi.

 

- GV tù hoµn thiÖn hè s¬ sổ sách.

- Bám sát KTKN và ma trận đề

- Thùc hiÖn theo lÞch cña Së GD, PGD

- Thùc hiÖn ®óng lÞch vµ sù ph©n c«ng cña BGH.

- Hoµn thµnh sổ sách phần mềm , thống kê KQ đúng thời gian qui định.

- Bµn giao vÒ ®Þa ph­¬ng

GV, HS

 

 

GV, HS

 

GV

 

- TT + GV

-GV

GV, BGH

 

 

- BGH vµ GV líp 2+3

 

- GV

-  GV - HS

 

-BGH,GV,HS

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

 

 

Trªn ®©y lµ nhiÖm vô cô thÓ cña Tæ 2 + 3 Trư­êng TiÓu häc Quang Trung  x©y dùng ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2021 - 2022.

 KÝnh mong Ban giám hiệu nhà trường vµ mäi thµnh viªn trong Tæ gãp ý ®Ó kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc của Tổ 2 + 3 ®ư­îc hoµn thiÖn h¬n, tõ ®ã c¸c ®ång chÝ GV trong Tæ dùa vµo ®ã lµm c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô cã tÝnh kh¶ thi cao, gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô n¨m häc 2021- 2022

  Tôi xin chân thành cảm ơn.      

 

    Hiệu trưởng ( Duyệt)

        Quang Trung, ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2021

   Tổ trưởng

 

 

 

 

          Phạm Thị Huê